Nieuwe handreiking Erfpacht

Er is een nieuwe handreiking Erfpacht. De handreiking is bedoeld voor gemeenten die erfpacht voor particuliere woningen hebben of overwegen erfpachtbeleid te gaan voeren. De handreiking helpt bij het opstellen van evenwichtige algemene bepalingen waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van particuliere erfpachters.

Gemeentelijke erfpacht komt in 26 gemeenten voor, vooral in een aantal grote steden in Nederland. Deloitte heeft eerder in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek gedaan naar de erfpachtvoorwaarden. Daaruit kwam een wisselend beeld. Dat was de aanleiding om Deloitte de opdracht te geven een handreiking op te stellen. De handreiking helpt bij het creëren van eenduidigheid bij het toepassen van erfpacht door gemeenten en biedt gemeenten handvatten bij het opstellen of actualiseren van hun erfpachtbeleid of erfpachtvoorwaarden.

De handreiking gaat in op best practices voor de toepassing van erfpacht op de kernbegrippen rechtsbescherming, rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, transparantie en participatie. Met behulp van deze begrippen wordt in een afwegingskader vormgegeven aan de bescherming van de rechten van erfpachters. De zogenaamde KNVB-criteria (Kenbaar, Nuttig, Veilig, Begrijpelijk), die gelden voor complexe financiële producten, zijn gebruikt om invulling te geven aan deze kernbegrippen.

De handreiking is opgesteld op basis van het eerdere onderzoek naar de algemene bepalingen voor erfpacht  en een aantal expertsessies en een rondetafelgesprek met stakeholders. Ook hebben er gesprekken met de AFM en ACM plaatsgevonden.