Stand van zaken vervolgaanpak vakantieparken

Een brede coalitie van departementen, medeoverheden en maatschappelijke partners werkt in een langjarige aanpak samen aan toekomstbestendige vakantieparken. Via een voortgangsbrief informeert minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer over de stand van zaken. Hierbij gaat hij in op vier thema’s van de aanpak: het vitaliseren van parken die perspectief hebben in de recreatieve sector, criminaliteit op parken tegengaan, kwetsbare bewoners ondersteunen en het transformeren van vakantieparken naar woonruimte.

Integrale aanpak voor vakantieparken

Een vitale en economisch gezonde recreatiesector levert een belangrijke bijdrage aan de lokale economie. Daarom wordt ingezet op het terugdringen van ondermijnende criminaliteit op vakantieparken, zoals witwassen, en een betere ondersteuning van kwetsbare personen op parken, waaronder arbeidsmigranten. Daarnaast wordt verder gewerkt aan de registratie van vakantieparken, verblijfsobjecten en standplaatsen.

Transformeren naar woningen

Het transformeren van vakantieparken naar woonwijken kan uitkomst bieden voor parken die geen economisch perspectief meer hebben. Uit een eerdere inventarisatie door provincies blijkt dat ongeveer 85 vakantieparken hiervoor in aanmerking komen. Provincies ronden de inventarisatie dit jaar af.

Eigenaren of verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen via een digitaal loket van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties melden dat zij een vakantiepark of recreatiewoning willen transformeren. De inventarisatie van het transformatiepotentieel loopt tot 31 mei 2024. De opbrengst wordt gebruikt in gesprekken die gemeenten hebben met het expert- en aanjaagteam van RVO en de bestuurlijk aanjager van de vervolgaanpak vakantieparken.

Het expert- en aanjaagteam van RVO blijft in 2024 beschikbaar om gemeenten en provincies te ondersteunen bij het transformeren van vakantieparken naar woonruimte. Zij worden hier ook actief over benaderd door het team. Daarnaast verkent de minister de mogelijkheid om projectleiderscapaciteit bij gemeenten mede te financieren.

Bestuurlijk aanjager

Nathan Stukker is aangesteld als bestuurlijk aanjager van de vervolgaanpak vakantieparken. Hij gaat zich inzetten voor het vitaliseren van de sector, onder meer door in gesprek te gaan met gemeenten en provincies over het wegnemen van knelpunten en door verbindingen te leggen tussen verschillende partijen.