Nieuwe emissietool geeft inzicht in uitstoot bouwprojecten

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en TNO presenteren vandaag de Bouwemissietool. De tool geeft inzicht in de stikstof-, CO2 en fijnstofemissies van bouwprojecten en berekent het potentiële effect van de inzet van schoner materieel en industriële methoden voor de bouw. Het draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van een schone en emissieloze bouwplaats en de verduurzaming van bouwprojecten.

Tot nu toe kostte het veel tijd en geld voor projectontwikkelaars en bouwers om de milieu- en natuurimpact van wegtransport en bouwmachines bij bouwprojecten zichtbaar te maken. De nieuwe emissietool zorgt voor een eenduidige en betrouwbare rekenmethode om de effecten van inzet, vervanging of ombouw van voertuigen en bouwmachines vooraf door te rekenen. De standaard rekenmethodes van de bouwemissietool passen bij de eenduidige taal en standaardisatie die de bouwbranches en opdrachtgevers bij de overheid (Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen) hebben afgesproken in het convenant van Schoon en Emissieloos Bouwen.

Blijven bouwen

De vernieuwing en innovatie in bouwmachines, -voertuigen en -methoden leidt tot minder uitstoot en maakt dat de sector kan blijven bouwen. Want hoe schoner de bouw, hoe minder stikstofknelpunten er in de bouwfase optreden. Dat is van belang voor de grote maatschappelijke opgaven van nu: voldoende en bereikbare woningen en een schone energievoorziening. 

Perspectief

Overheid en bedrijfsleven werken al enige jaren samen aan het terugdringen van de uitstoot in de bouw. Dat is goed voor de natuur, het klimaat en de gezondheid van personeel en omwonenden. Vorig jaar hebben vele organisaties het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) afgesloten om concrete stappen te zetten voor de verduurzaming van de bouwbranche. Dit biedt marktpartijen het lange termijnperspectief om te investeren in de vernieuwing van bouwprocessen en om innovaties te ontwikkelen voor versnelling van de woningbouw.

Bouwemissietool

Het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen is een set concrete afspraken tussen onder andere de bouwbranche en overheden. Het gaat hierbij om de route naar een uitstootvrije bouw. Dat is essentieel voor partijen om te plannen en te investeren. De Bouwemissietool helpt een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.  

De Bouwemissietool is gratis te gebruiken.