Start internetconsultatie: aanscherping en uitbreiding milieuprestatie-eisen voor gebouwen

Om de verduurzaming in de bouwsector te versnellen, komt er een ambitieuze aanscherping van de milieuprestatie-eisen voor woningen en kantoren. Daarnaast wordt de eis geïntroduceerd voor andere gebruiksfuncties zoals zorg, onderwijs, winkels en industriegebouwen. 29 januari start een internetconsultatie over de kwaliteit en uitvoerbaarheid van deze maatregelen. Hiermee geeft Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), een vervolg aan de beleidsambities voor circulair bouwen zoals aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer op 4 oktober 2023.

 “Deze maatregel legt de lat hoger voor de verduurzaming, zonder dat de woningbouwopgave wordt belemmerd en de betaalbaarheid in het gedrang komt,” aldus minister de Jonge. “Door op landelijk niveau strengere eisen te stellen aan de milieuprestatie, stimuleren we de markt om versneld te verduurzamen. Zo creëren we een eerlijk speelveld én beperken we negatieve milieueffecten op mens en milieu.” 

Standaardisatie

Door de lat landelijk hoog te leggen neemt de noodzaak aan lokale variatie in duurzaamheidsambities af. Met verdere standaardisatie van de uitvraag wordt industriële en betaalbare woningbouw bevorderd. Wanneer gemeenten verschillende eisen stellen bij bouwprojecten komen industrialisatie en betaalbaarheid van de woningbouw in de knel. Er wordt op meer manieren gewerkt aan het beperken van de lokale variatie. Enerzijds door het niet in werking laten treden van de mogelijkheid tot gemeentelijke maatwerkregels voor energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw. Anderzijds wordt met opdrachtgevers die lokaal verder willen gaan dan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl), waaronder gemeenten, en diverse bouwende en ontwikkelende partijen, gewerkt aan een eenduidige en gestandaardiseerde manier van uitvragen gericht op verduurzaming van de woningbouw.

Scherpere eis voor woningen en kantoren

Vanaf 1 januari 2025 wordt de milieuprestatie-eis voor woningen 1,0. Voor kantoren gaat de eis naar 1,55. Deze aanpassingen zijn gebaseerd op de maximaal haalbare aanscherping van deze eisen en vormen geen belemmering voor de woningbouwopgave. Er ontstaat door deze aanpassingen geen structurele stijging van de bouwkosten en de regel- en lastendruk.

De getallen van de nieuwe eisen wijken af van de getallen zoals genoemd in de brief van 4 oktober 2023. Toch blijft de ambitie voor de verduurzaming gelijk. Het verschil met de eerder in de brief genoemde getallen is ontstaan door de herziening van de bepalingsmethode. Dit leidt tot een aanpassing van de hoogte van de milieuprestatiescore. De belangrijkste reden hiervoor is dat het aantal milieueffecten in de herziene berekening, bijna is verdubbeld. Daarnaast is de weging van de onderliggende milieueffecten aangepast aan huidige inzichten en onderzoek. Dit leidt ertoe dat de nu voorgestelde strengere eis van 1,0 voor woningen vergelijkbaar is met de oorspronkelijk aangekondigde eis van 0,5. De maatregelen die de bouwsector kan toepassen om aan de eis te voldoen zijn onveranderd gebleven. Zie het informatieblad voor meer informatie over de berekening.

Aparte eisen

De verwachting is dat de nieuwe, aangescherpte eis voor kleine woningen in sommige situaties lastig te realiseren is, terwijl kleine woningen in de regel minder milieu-impact hebben. Daarom is hiervoor nu een aparte eis bepaald. Deze eis is gekoppeld aan de grootte van de woning. Voor kantoren in niet-compacte gebouwen gaat ook een aparte eis gelden.

Invoering milieuprestatie-eis voor andere gebruiksfuncties

Er wordt ook een milieuprestatie-eis ingevoerd voor gebouwen met andere gebruiksfuncties, zoals zorg, onderwijs, winkels en industriegebouwen. Het niveau van deze nieuwe eis is haalbaar met de bestaande bouwmethoden. Dit stelt de markt in staat om ervaring hiermee op te doen. Op een later moment kan overwogen worden om deze eis aan te scherpen naar een meer ambitieus niveau.

Internetconsultatie

De voorgestelde eisen zijn voorbereid met een brede klankbordgroep uit de bouwsector. Tijdens de internetconsultatie kunnen geïnteresseerden reageren op de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de aanscherpingen en uitbreidingen van de milieuprestatie-eisen. Reageren kan tot en met vrijdag 23 februari via deze website. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties zorgvuldig beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in de wijzigingen in het Bbl. Het voornemen is om de gewijzigde wetgeving dit voorjaar aan de Tweede Kamer voor te leggen.