Loket Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen geopend

Vanaf woensdag 15 november is het voor gemeenten mogelijk om zich aan te melden voor de nieuwe tranche van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. Gemeenten die in korte tijd meer woningen willen ontwikkelen kunnen gebruik maken van deze regeling. Het biedt financiële ondersteuning bij de realisatie van deze flexwoningen of de transformatie van bestaande gebouwen. Zo kunnen gemeenten aan de groeiende behoefte aan woonruimte tegemoetkomen. Het loket is geopend tot 15 januari 2024 met een budget van € 55 mln. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van RVO

Flex- en transformatiewoningen

Flexwoningen zijn hoogwaardige, fabrieksmatig gemaakte, modulaire, duurzame woningen, die snel gebouwd kunnen worden en na een afgesproken periode, vaak tussen de 10 en 15 jaar, verplaatst kunnen worden naar een nieuwe locatie. Transformatiewoningen zijn bestaande gebouwen zoals kantoren, winkels en scholen die een nieuwe woonfunctie krijgen.

Wat houdt de regeling in?

De uitkering bedraagt € 7.800 inclusief btw per te realiseren woonruimte. Het bedrag wordt aan een gemeente uitgekeerd voor het versneld realiseren van projecten waarbij met flexwoningen of transformatieobjecten in sociale woonruimten voor  woningzoekenden wordt voorzien. De gemeente reserveert 30% van de geplande sociale huurwoningen in het project minstens tien jaar voor Oekraïense ontheemden of statushouders. Maar eenzelfde gelijk aantal mag ook indien wenselijk ergens anders binnen de gemeentelijke woningvoorraad worden gerealiseerd.

Het is een meerjarige stimuleringsregeling voor de jaren 2023 tot en met 2026 en wordt drie keer per jaar opengesteld.  De minister regelt de toewijzing van de aanvragen op volgorde van rangschikkingscriteria; Voorrang wordt gegeven aan aanvragen van gemeenten die met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een overeenkomst hebben gesloten om extra opvang van asielzoekers of statushouders te realiseren en aan alle aanvragen die worden gerealiseerd met woningen van het Rijksvastgoedbedrijf. Hierna krijgen aanvragen waarbij voor het project reeds een onherroepelijke omgevingsvergunning is verleend, voorrang. Daarna krijgen aanvragen voorrang als voor het project een nog niet onherroepelijke omgevingsvergunning is verleend of aangevraagd of waarvoor een gedoogbeschikking is afgegeven.

De gemeente dient het project binnen twaalf maanden na het verlenen van de beschikking te hebben opgeleverd. De minister verleent de beschikking bij toekenning, de uitkering is bij start bouw.

Alle voorwaarden zijn te vinden op de website van RVO. Hier is ook te lezen hoe het beoordelingsproces in werking gaat.