Opening regeling Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders: 15,5 miljoen voor 4 jaar

Om gemeenten te helpen bij het huisvesten van grote gezinnen van vergunninghouders, stelt het kabinet voor 2023 een financiële regeling van maximaal 3,5 miljoen euro beschikbaar. Het aanvraagloket is sinds maandag 3 juli geopend. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Reguliere gezinswoningen vaak te krap

Voor grote gezinnen vergunninghouders is het lastig om woningen te vinden, omdat reguliere gezinswoningen vaak te weinig ruimte hebben. We spreken van een ‘groot gezin’ als het gezin uit minimaal zeven personen bestaat. De regeling Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders heeft als doel versnelde huisvesting van deze grote gezinnen te stimuleren. Daarmee slaat de regeling twee vliegen in één klap: vergunninghouders kunnen starten met hun integratie en participatie in de Nederlandse samenleving én de druk op de opvangcapaciteit van het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) wordt verlicht.

Woningen geschikt maken voor groot gezin

Op dit moment bevinden zich bij het COA bijna 2.000 vergunninghouders die onderdeel uitmaken van een huishouden van zeven personen of meer. De uitstroomduur voor deze grote gezinnen ligt in 2023 op 27 weken, terwijl de afgesproken uitstroomperiode na vergunningverlening 14 weken is. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de Nederlandse (sociale) woningvoorraad onvoldoende is ingericht op huisvesting van grote gezinnen.

Met de regeling Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders kunnen gemeenten een specifieke uitkering aanvragen, waarmee zij woningen geschikt kunnen maken voor bewoning door een groot gezin. Voor 2023 is er 3,5 miljoen euro beschikbaar voor deze regeling. Voor woningen voor een gezin van 7 tot 9 personen is maximaal 35.000 euro per aanvraag beschikbaar en voor 10 of meer personen is dit maximaal 50.000 euro.

De middelen kunnen worden besteed aan:

  • verbouw of transformatie van woningen/gebouwen;
  • plaatsing van een bouwwerk op het perceel van dat object;
  • verduurzaming van het gebouw, indien dit direct verband houdt met de aanpassing van de woning;
  • huurderving, indien dit direct verband houdt met aanpassing van de woning;
  • sociaal beheer (maximaal 10% van het totaalbedrag); en
  • projectkosten (maximaal 5% van het totaalbedrag).

Aanvraag indienen

De nieuwe regeling is sinds 3 juli 12.00 uur geopend en werkt volgens het principe ‘first come, first serve’. Dit houdt in dat het budget beschikbaar wordt gesteld aan projecten op volgorde van binnenkomst van een volledige aanvraag. De regeling sluit op 1 november, of eerder als het budget is uitgeput. Gemeenten kunnen hun aanvraag indienen via de website van de RVO.

Evaluatie regeling

In de voorjaarsnota is vastgelegd dat voor de komende drie jaar (’24, ’25, ’26) structureel 4 miljoen per jaar beschikbaar is om gemeenten te ondersteunen bij de huisvesting van grote gezinnen vergunninghouders. De regeling wordt aan het eind van het jaar geëvalueerd. De lessen die hieruit volgen worden meegenomen naar de regeling van volgend jaar.

De regeling Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders is tot stand gekomen in samenwerking met een werkgroep met daarin ambtelijke vertegenwoordiging van betrokken belangenorganisaties (VNG, IPO, COA, Aedes). Daarnaast is de effectiviteit en uitvoerbaarheid van de regeling getoetst bij een klankbordgroep, die bestond uit medewerkers van gemeenten, provincies, het COA en corporaties. De feedback van deze klankbordgroep is meegenomen in de regeling.

Kijk voor meer informatie en voor het indienen van een aanvraag op de website van de RVO.