Positieve impuls voor meer energiezuinige huurwoningen: de EPV 2.0

Het voorstel voor modernisering van het Besluit Energieprestatievergoeding (EPV) Huur is na de behandeling in de ministerraad op 12 mei, naar de Raad van State gestuurd voor advies. Door het oorspronkelijke besluit uit 2016 te actualiseren, wordt het eenvoudiger voor verhuurders om woningen te bouwen of te renoveren die voldoen aan de eisen uit het Besluit Energieprestatievergoeding Huur. Als méér verhuurders deze zeer energiezuinige woningen realiseren, zullen ook méér huurders daarvan profiteren.

Update Energieprestatievergoeding

Via het oorspronkelijke besluit was het al mogelijk voor verhuurders, zoals woningbouwcorporaties, om voor zeer energiezuinige huurwoningen een energieprestatievergoeding overeen te komen met de huurder. Dit bedrag staat los van de huurprijs en is een vergoeding voor de investering die de verhuurder doet om een zeer energiezuinige en vaak zelfs energieneutrale huurwoning aan te bieden. Dit geeft verhuurders een positieve stimulans om meer huurders te laten profiteren van een zeer energiezuinige woning. In de praktijk zijn de afgelopen jaren belemmeringen ervaren, waardoor er minder woningen dan eerder verwacht met een EPV-vergoeding op de markt kwamen. Tegelijkertijd bleek dat huurders in een EPV-woning tijdens de energiecrisis goed beschermd waren tegen de hoge energieprijzen en in het algemeen erg tevreden zijn over hun EPV-woning. Dus een verbetering van het besluit was gewenst.

Aanpassingen EPV

De modernisering maakt de EPV makkelijker voor verhuurders doordat de eisen aansluiten bij actuele (bouw-) normen en het energielabel. Meergezinswoningen en renovatiewoningen kunnen nu ook makkelijker in aanmerking komen voor een energieprestatievergoeding. De vereiste monitoring die de verhuurder moet toepassen is versimpeld ten opzichte van de oorspronkelijke regeling uit 2016. Voor de huurder komt er een compensatieregeling. Als de door de verhuurder gegarandeerde hoeveelheid duurzame elektriciteit niet is geleverd, heeft de huurder recht op een financiële compensatie. Het resultaat van deze aanpassingen is een woning die goed geïsoleerd én van het aardgas af is en zo goed als volledig van duurzame energie wordt voorzien. Hierbij leveren de zonnepanelen op het dak van de huurwoning voldoende energie aan de huurder voor de installaties in de woning die verwarming, warm-tapwater en ventilatie verzorgen bij gemiddeld gebruik. De huurder betaalt hiervoor een vaste (voorspelbare) energieprestatievergoeding en houdt verder zeer lage (of negatieve) energiekosten over.

Inwerkingtreding

Het voornemen is het besluit na het doorlopen van de benodigde stappen in het najaar in werking te laten treden. Vanaf dat moment kunnen verhuurders op basis van het gewijzigde besluit een EPV gaan vragen aan huurders.

Evaluatie

In 2025 zal een evaluatie plaatsvinden van de gemoderniseerde EPV, dit is gekoppeld aan het voornemen tot afbouw van de salderingsregeling. Op deze manier wordt geborgd dat de hoogte van de energieprestatievergoeding goed blijft aansluiten bij de actuele ontwikkelingen die effect hebben op de energiekosten voor de huurder.

Meer informatie over de energieprestatievergoeding is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).