Landelijke Versnellingstafel voor versnelling woningbouw

De Landelijke Versnellingstafel is in het leven geroepen om te zorgen dat er sneller meer woningen worden gebouwd. Het zal overheden, woningcorporaties en woningmarktpartijen ondersteunen bij het realiseren van de gemaakte bestuurlijke woningbouwafspraken, mogelijke versnellingsopties en de aanpak daarvan. De landelijke versnellingstafel wordt in eerste instantie ingesteld voor drie jaar.

Er zijn onvoldoende woningen in Nederland terwijl het aantal huishoudens toeneemt. Veel mensen kunnen daardoor geen woning vinden die past bij hun wensen en portemonnee en komen hierdoor in de knel of worden beperkt in een volgende stap in hun leven. Een snelle groei van het aantal woningen is daarom noodzakelijk.

Woondeals en regionale versnellingstafels

Rijk en medeoverheden hebben inmiddels in 35 regionale woondeals woningbouwafspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen, het aandeel betaalbare woningen en de doelgroepen waarvoor wordt gebouwd. De volgende stap is de uitvoering en een snelle realisatie van voldoende woningen. Een goed werkende overlegstructuur is daarbij noodzakelijk. De voortgang van de afspraken gemaakt in de woondeals wordt halfjaarlijks gemonitord aan bestuurlijke woondealtafels. Naast de voortgang worden ook eventuele knelpunten in de realisatie van bouwlocaties gesignaleerd. Dit wordt gedaan aan de regionale versnellingstafel. Hier worden eerder gesignaleerde knelpunten besproken en gezocht naar oplossingen voor deze knelpunten. Daar waar nodig, worden knopen doorgehakt over herprioritering van locaties. De regionale versnellingstafels kunnen om hulp vragen bij de landelijke versnellingstafel. Knelpunten die in meerdere regio’s spelen of die om een landelijke oplossing vragen kunnen worden opgeschaald naar de landelijke versnellingstafel.

Elk lid een eigen landsdeel

De landelijke versnellingstafel - opgericht op 19 april 2023 (gepubliceerd in de Staatscourant) - bestaat uit vijf leden en drie voorzitters, die zich gezamenlijk richten op het versnellen van de woningbouwopgave. Hierin worden ze gesteund door de inzet van de Taskforce nieuwbouw woningcorporaties, de Taskforce versnellen tijdelijke huisvesting en het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor ouderen. De leden van de landelijke versnellingstafel zorgen ieder in één landsdeel voor de afstemming met de provinciale- en regionale versnellingstafels en woondealtafels. In hun werkzaamheden zullen de leden gezamenlijk optrekken en elkaar bijstaan in situaties die vragen om specifieke expertise. De landelijke versnellingstafel kan zich op onderdelen ook laten ondersteunen door andere personen die een deskundige bijdrage kunnen leveren, zoals het Expertteam Woningbouw. De landelijke versnellingstafel vergadert periodiek met en onder voorzitterschap van de Directeur Generaal Volkshuisvesting en Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wie is wie bij de landelijke versnellingstafel

De landelijke versnellingstafel heeft de volgende kerntaken: