1.000 flexwoningen in Amsterdam door bijdrage Rijk

Op 8 februari maakte minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekend dat Amsterdam financiële ondersteuning ontvangt om ongeveer 1.000 flexwoningen te realiseren. De woningen worden verdeeld in vier projecten en de eerste worden nog dit jaar opgeleverd. De bijdrage van in totaal € 12 miljoen is afkomstig uit de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen.

42 gemeenten en een samenwerkingsverband ontvangen financiële ondersteuning

Het Rijk stelde € 100 miljoen beschikbaar voor het versnellen van de realisatie van flex- en transformatiewoningen voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben. In totaal ontvingen 42 gemeenten en een gemeentelijk samenwerkingsverband een bijdrage uit de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. Het volledig beschikbare budget is nu uitgekeerd.

Met de 100 miljoen euro uit de regeling worden zo’n 8.359 flexwoningen gebouwd voor meer dan 15.000 bewoners. De totale investering van gemeenten, corporaties en woningmarktpartijen om deze flexwoningen te realiseren bedraagt ongeveer €1 miljard. De eerste woningen worden in 2023 opgeleverd.

Toekenningsprocedure

De door gemeenten ingediende projecten zijn door de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting beoordeeld aan de voorwaarden van de Stimuleringsregeling. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beslist of het aangevraagde bedrag wordt toegekend.

Versnelling tijdelijke huisvesting

De doelstellingen uit het programma Woningbouw zijn versneld en opgehoogd naar de realisatie van in totaal 37.500 flexwoningen in de periode 2022-2024. Dit om de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen te verkleinen. Maar ook om te komen tot een flexibele schil in de wisselende vraag naar betaalbare woningen. Naast de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen werkt het Rijk aan aanvullende stimulansen om flex- en transformatiewoningen te realiseren, zoals een financiële en fysieke herplaatsingsgarantie. Later dit jaar volgen ook de regeling Huisvesting Aandachtsgroepen en de Woningbouwimpuls.

Publicatie Staatscourant

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 8 februari 2023.