Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen uitgebreid

Het verduurzamen van woningen in Nederland is een urgente opgave. Dat is nodig voor het klimaat, het voorkomt een hoge energierekening en maakt ons minder afhankelijk van aardgas. Daarom is in april 2022 de Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) opengesteld om verhuurders met gereguleerde huurwoningen te helpen bij het verduurzamen van hun woningen. Vanaf 1 april 2023 wordt deze subsidieregeling uitgebreid. De regeling wordt opengesteld voor private verhuurders die nu ook subsidie kunnen aanvragen voor geliberaliseerde woningen,  de twee maatregelen-eis komt te vervallen en de subsidie is ook in te zetten voor monumentale huurwoningen. De nieuwe regeling is gepubliceerd in de Staatscourant, per 3 april 2023 opent het loket.

Hugo de Jonge, Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,  ‘Met het uitbreiden van de subsidieregeling kunnen nu alle private huurwoningen en monumentale huurwoningen ondersteuning krijgen bij verduurzaming. Zo werken we stap voor stap aan het doel van het kabinet om tot en met 2030 1 miljoen huurwoningen te isoleren.’

Subsidie voor alle private huurwoningen 

Aanvankelijk konden verhuurders binnen de SVOH alleen subsidie aanvragen voor gereguleerde huurwoningen. Met deze wijziging kunnen verhuurders ook subsidie krijgen voor het verduurzamen van geliberaliseerde woningen. De regeling staat enkel open voor private verhuurders. 

Ook beschikbaar voor monumentale huurwoningen

Monumentale huurwoningen konden niet of moeilijk voldoen aan een aantal eisen in de originele subsidieregeling. Zo hebben veel monumentale huurwoningen geen spouwmuur of mag er geen HR++ glas en buitengevelisolatie worden aangebracht vanwege de monumentale waarde. Ook zijn de kosten voor energiebesparende- of onderhoudsmaatregelen bij monumentale huurwoningen vaak hoog. Dit komt door de strenge eisen die zijn opgesteld om de monumentale waarde in stand te houden. Hierdoor vormt het subsidiebedrag niet altijd een goede afspiegeling van de kosten. Met deze wijziging zijn aparte maatregelen en eisen in de regeling opgenomen voor monumenten, zodat ook voor deze monumentale huurwoningen een subsidie kan worden verkregen.

Uniformiteit subsidies

Door de wijziging in de SVOH zijn de voorwaarden van deze regeling nagenoeg gelijk met die van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE). Waar eerder twee energiebesparende maatregelen randvoorwaardelijk waren bij het aanvragen van de subsidie, kan dat nu ook bij één energiebesparende maatregel. Bij één energiebesparende maatregel is het subsidiebedrag de helft ten opzichte van de subsidie bij twee maatregelen, net zoals bij de SVVE en de ISDE.