Huurverlaging voor lage inkomens en extra middelen voor isolatie woningen

Het kabinet wil de mensen die door de snel stijgende kosten financieel het meest in de knel komen extra ondersteunen in hun woonlasten. Vanaf juli 2023 krijgen huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning een huurverlaging van gemiddeld 57 euro per maand. Verder stijgt vanaf 1 januari 2023 de huurtoeslag met circa 17 euro per maand. Om huishoudens te helpen bij het beperken van de energierekening, wordt 300 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de isolatie van woningen. 

Deze maatregelen sluiten aan op de volkshuisvestelijke programma’s die voor de zomer zijn gepresenteerd. Minister De Jonge: “Betaalbaar wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet nu de inflatie en energiekosten hoog oplopen. Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Met de huurverlaging en verhoging van de huurtoeslag helpen we de huurders die het meest in de knel komen. Verder helpen we mensen bij het verduurzamen van hun woning en het beperken van de energielasten. En natuurlijk zetten we alles op alles om met meer tempo en meer regie meer betaalbare woningen te bouwen.”

Huur en huurtoeslag

De huurverlaging voor huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning was eerder voorzien voor 2024, maar wordt een jaar vervroegd naar juli 2023. Hiervoor komen circa 510.000 huishoudens in aanmerking. Door dit te combineren met een hogere huurtoeslag worden de woonlasten voor de groep huurders met een laag inkomen nog iets verder gedempt. Door een lagere eigen bijdrage ontvangen mensen vanaf januari 2023 maandelijks € 16,94 extra huurtoeslag. Daarnaast zorgt de doorwerking van het verhoogde wettelijk minimumloon voor een deel van de ontvangers voor een verdere verhoging van de huurtoeslag. 

Isolatie woningen

Door goede isolatie van woningen kan veel energie worden bespaard. Met het versnellen van het Nationaal Isolatieprogramma komt hier in 2023 en 2024 in totaal 300 miljoen euro extra voor beschikbaar. Gemeenten kunnen dit geld gebruiken voor het ondersteunen van bewoners, bijvoorbeeld via een straat-voor-straat aanpak van slecht geïsoleerde woningen. Ook worden de budgetten voor isolatiesubsidies verhoogd. Deze extra middelen komen bovenop de 4 miljard euro die tot 2030 beschikbaar is voor het Nationaal Isolatieprogramma. 

Investeringen betaalbaar wonen

De ambitie blijft om 900.000 woningen te bouwen tot en met 2030, waarvan twee derde betaalbaar. Voor investeringen in betaalbare woningen is bijna 11 miljard euro beschikbaar. Zo is er de Woningbouwimpuls (1,25 miljard euro) om goede projecten vlot te trekken. Voor het versnellen van woningbouwprojecten is er 1,5 miljard euro beschikbaar. Naast deze versnellingsafspraken investeert het kabinet in 17 grootschalige woningbouwgebieden op het gebied van infrastructuur. Daarvoor is 6 miljard euro beschikbaar. Daarnaast is er 380 miljoen euro extra voor de versnelling van tijdelijke huisvesting. Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa 1,7 miljard euro aan investeringsruimte vrij.

In het najaar maakt minister De Jonge afspraken met provincies over hun woningbouwopgave. Eind 2022/begin 2023 worden de regionale woondeals gesloten waarin provincies, gemeenten en Rijk afspreken waar welke woningen komen, de verdeling betaalbare huur- en koopwoningen, het aandeel sociale huur en de huisvesting van aandachtsgroepen.