Nieuw convenant voor betere informatie-uitwisseling

Gezamenlijk op een snelle en geautomatiseerde wijze informatie uitwisselen binnen de corporatiesector. Dat bespaart tijd én geld. Daarom ondertekenden de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Aedes vereniging van woningcorporaties en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het convenant Verdere Verbetering Informatie-uitwisseling Woningcorporatiesector.

Nieuw convenant

Met het nieuwe convenant maakten de vier partijen afspraken om de komende twee jaar de informatieketen binnen de corporatiesector verder te verbeteren. De partijen gaan aan de slag met de kwaliteit van de informatie voor beleid, toezicht, borging, benchmarking en sturing. Ook zetten ze stappen om het geautomatiseerd aanleveren van informatie zo gemakkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden en maken.

Vergroot afbeelding Nieuw convenant voor betere informatie-uitwisseling
Van links naar rechts: Ton Hugens, Chris Kuijpers, Martin van Rijn en Jo van Kalsbeek ondertekenen het convenant Verdere Verbetering Informatie-uitwisseling Woningcorporatiesector.

Prognose- en verantwoordingsinformatie

Woningcorporaties leveren jaarlijks informatie over hoe ze hun taken uitvoeren nu én in de toekomst. Deze prognose- en verantwoordingsinformatie gaat naar de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Aedes en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2017 sloten deze partijen een eerste convenant voor een meer efficiënte en eenvoudige uitwisseling van informatie. 

Standaard ingevoerd

De samenwerking verliep succesvol en leverde een snellere uitwisseling van informatie op binnen de keten. Dit loopt sinds 2018 via de systematiek van Standard Business Reporting voor woningcorporaties (SBR-Wonen). Woningcorporaties kunnen zo gegevens die gebruikt worden voor sturing, benchmarking en verantwoording makkelijker aanleveren. Hierdoor zagen ze hun administratieve lasten fors dalen. 

De ondertekenaars zijn enthousiast over het nieuwe convenant en zeggen daarover:

Jo van Kalsbeek, bestuurder Risk bij Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw: 
"Vanuit WSW zijn wij positief over de gerealiseerde ontwikkeling. Het ontwikkelde gegevensmodel is een verbeterslag voor de deelnemers die data aanleveren. Er is nu een efficiëntere methodiek voor het aanleveren van data, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van System to System aanlevering. Daarnaast vond een goede rationalisatie van de dataset plaats, waardoor uitsluitend relevante informatie wordt opgevraagd, die nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden van WSW en andere convenantpartijen."

Chris Kuijpers, directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
"Het ministerie is verheugd dat we de afgelopen jaren samen grote stappen hebben gezet om het uitwisselen van gegevens te verbeteren. Want kwalitatief goede gegevens tegen acceptabele administratieve lasten zijn enorm belangrijk voor ons en de sector. Daarom kijk ik uit naar de vernieuwde samenwerking om de datakwaliteit verder te verbeteren."

Ton Hugens, directeur Autoriteit woningcorporaties:
 “Van deze samenwerking plukken wij allemaal de vruchten. Ook voor de Autoriteit woningcorporaties is het prettig te werken met een eenduidige dataset waarin alleen informatie is opgenomen die wij nodig hebben in ons toezicht. We dragen er graag aan bij om het voor corporaties zo makkelijk mogelijk te maken. Met dit convenant laten we zien verder te gaan op de ingeslagen weg.”

Martin van Rijn, voorzitter Aedes, vereniging van woningcorporaties:
"De afgelopen 5 jaar zijn de administratieve lasten voor de dVi aantoonbaar verlaagd met 50%. Een prachtige prestatie waaraan alle partijen hebben bijgedragen én grote winst voor de corporaties. De verlenging van het convenant geeft ons de mogelijkheid om verder te werken aan een efficiëntere en stabiele informatie-uitwisseling in de sector. Ik verwacht dat het de sector opnieuw veel gaat opleveren."