Meer armslag woningcorporaties bij bemiddeling naar zorg en bewaken leefbaarheid

Woningcorporaties die preventief willen handelen bij kwetsbare groepen of bij overlast, krijgen onder voorwaarden de mogelijkheid bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens vast te leggen of te delen. Een wetsvoorstel dat dit regelt, geeft woningcorporaties meer duidelijkheid en zorgt ervoor dat de woningcorporaties hun taken zo nodig met andere maatschappelijke organisaties effectiever kunnen uitvoeren. Dat schrijft minister Ollongren (BZK) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister reageert met haar voorstel op signalen uit de Kamer en de consultatieronde van een eerdere wetswijziging. Ook kwamen er knelpunten rond het vastleggen en delen van gegevens naar voren in een onderzoek dat de minister uitvoerde met medewerking van belangenorganisaties van woningcorporaties, gemeenten, huurders en de toezichthouder op de sector.

Belangrijkste taak

Het huisvesten van mensen met lagere inkomens is de belangrijkste taak van woningcorporaties. Om verhuur mogelijk te maken, mogen corporaties personalia, contact- en inkomensgegevens vastleggen. Maar corporaties hebben meer verantwoordelijkheden. Zo hebben ze de taak kwetsbare groepen te huisvesten en dragen zij bij aan de leefbaarheid in wijken.

Tijdig ingrijpen werkt preventief en kan een escalatie van problemen voorkomen. Dit gaat effectiever als woningcorporaties signalen beter door kunnen geven aan bijvoorbeeld zorg- en welzijnsorganisaties. Verder kan de toewijzing van een woning op basis van medische urgentie sneller plaats vinden als informatie over de aspirant-huurder verwerkt mag worden.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel waar de minister aan werkt, biedt corporaties meer ruimte, maar waarborgt tegelijkertijd ook de privacy van de (aspirant)huurder. Zo mogen corporaties alleen signalen over huurders vastleggen die uit eigen waarneming zijn verkregen. Verder moet duidelijk zijn vastgelegd welke corporatiemedewerker in welke gevallen toegang heeft tot de gegevens. De minister zal het concept-wetsvoorstel, zodra gereed, voor commentaar voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.