Aanmeldloket voor Volkshuisvestingsfonds is geopend

Vanaf 3 mei 2021 kunnen gemeenten zich aanmelden voor een mogelijke bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. In totaal is 450 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van woonkwaliteit en leefbaarheid in kwetsbare gebieden. Tot en met 19 mei om 17.00 uur kunnen gemeenten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Begin juli wordt bekend welke gemeenten een eenmalige bijdrage ontvangen, zo laat minister Kajsa Ollongren weten aan de Tweede Kamer.

Aanvragen moeten voldoen aan een aantal criteria om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. Zo moet het programma waarop de aanvraag betrekking heeft minimaal 200 woningen bevatten of een financiële omvang hebben van minimaal 7,5 miljoen euro. Hetzelfde geldt voor samenwerkingsverbanden van kleinere gemeenten. Dit maakt het mogelijk voor kleinere gemeenten in grens- en krimpregio’s om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het Volkshuisvestingsfonds.

Verder is maximale looptijd van de ingediende projecten tien jaar, zodat gemeenten de kans hebben om de realisatie van het project in fases aan te pakken. Daarnaast moeten partijen zorgen voor 30% cofinanciering gedurende de looptijd van het programma. Eind maart 2021 worden sessies georganiseerd om gemeenten verder op weg te helpen met hun aanvraag. Meer informatie over deze sessies is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Extra ondersteuning voor prioritaire gebieden

Aanvullend heeft het kabinet vier samenwerkingsverbanden van bureaus de opdracht gegeven om in de vijf landsdelen allereerst de prioritaire regio’s te ondersteunen in het maken van aanvragen. Deze regio's hebben nadrukkelijk te maken met kwalitatieve problematiek. De bureaus zullen onder meer via provincies gemeenten benaderen om aan de slag te gaan.

Prioritaire gebieden per landsdeel (met ondersteunende bureaus)

Woningvoorraad in kwetsbare gebieden

Het Volkshuisvestingsfonds richt zich op de woningvoorraad in kwetsbare gebieden. Deze gebieden staan voor een combinatie van complexe opgaven. Aan de ene kant zorgt een tekort aan betaalbare woningen in sommige gebieden voor excessen met malafide verhuurders en slechte woonkwaliteit, met criminaliteitsproblematiek als gevolg. Aan de andere kant is er in andere gebieden juist sprake van een (naderend) overschot en beperkte investeringscapaciteit bij particulieren, waardoor er verloedering ontstaat en de verduurzaming van woningen achterblijft.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet in op verbetering van de woonkwaliteit en leefbaarheid in deze gebieden, onder meer via herstructurering en noodzakelijke ingrepen in de openbare ruimte. Het Volkshuisvestingsfonds is onderdeel van dit traject, waarbij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteuning biedt. Meer informatie is te vinden op de website van de RVO.

Webinar over Volkshuisvestingsfonds

Op woensdag 10 februari 2021 organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Webinar Volkshuisvestingsfonds. Bekijk het webinar op de onderwerppagina over het Volkshuisvestingsfonds.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben over het Volkshuisvestingsfonds, dan kunt u mailen naar volkshuisvestingsfonds@minbzk.nl.