Extra middelen voor voorbereiding woningbouw en gebiedsontwikkeling

Minister Ollongren stelt boven op de 20 miljoen euro uit het mei-pakket 10 miljoen euro extra beschikbaar voor de inzet van flexpools. Vanaf heden kunnen provincies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag voor flexibele inzet van capaciteit en expertise indienen. Op deze manier komt er in de regio extra deskundigheid om waar nodig te helpen in de voorfase van woningbouw.

Gezien het huidige woningtekort is het noodzakelijk dat overheden als één overheid optrekken bij de voorbereiding van de plannen voor woningbouw en gebiedsontwikkeling. Met het beschikbare budget kunnen overheden op een flexibele wijze de benodigde ondersteuning vormgeven. Voor de flexibele ondersteuning van medeoverheden is in totaal 29,75 miljoen euro beschikbaar, voor de gemeenten in Caribisch Nederland 250 duizend euro. Hiernaast zet het minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 10 miljoen euro in voor de voorbereiding van grootschalige integrale gebiedsontwikkelingen in geheel Nederland.

Knelpunten oplossen

Met de inzet van zogenaamde flexpools kunnen gemeenten, waterschappen en provincies (tijdelijk) extra steun krijgen voor de voorfase van woningbouw. Hiermee kunnen zij knelpunten rondom planvorming, bestemmingsplannen en vergunningverlening oplossen. Vanaf 1 oktober kunnen provincies een aanvraag indienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een flexpool voor de gezamenlijke overheden op te zetten.

Succesvolle flexpool Zuid-Holland

Samen met geïnteresseerde gemeenten zoekt de provincie in zijn eigen opgebouwde netwerk naar flexibele kennis en expertise voor betreffende woningbouwprojecten. Zo zette de provincie Zuid-Holland twee jaar geleden de flexpool de Vliegende Brigade op om binnenstedelijke woningbouwprojecten te versnellen.