Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem van start

Vanaf dinsdag 24 maart kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote infraprojecten.

Voorwaarde voor het stikstofregistratiesysteem is dat er eerst stikstofruimte wordt gecreëerd door maatregelen die de stikstofneerslag verminderen. De verlaging overdag van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 kilometer per uur is de eerste maatregel die stikstofruimte oplevert. Deze maatregel levert overigens niet op alle plekken evenveel ruimte op. In een provincie als Zuid-Holland geldt voor een groot deel al een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Op deze plekken zijn aanvullende maatregelen nodig.

Ruimte naar natuur en economische ontwikkeling

De door maatregelen beschikbaar gekomen ruimte kan voor maximaal 70% worden besteed aan economische ontwikkelingen. De overige 30% komt ten goede aan de natuur. Het registratiesysteem zorgt voor een duidelijk beeld van welke beschikbare depositieruimte per Natura 2000-gebied verdeeld kan worden bij de vergunningverlening, in eerste instantie dus voor woningbouw en een beperkt aantal grote wegenprojecten. Met name in de bouwsector is de nood hoog en daarom heeft het kabinet op 13 november besloten hier voorrang aan te verlenen.

First come, first serve

Als uitgangspunt bij de vergunningverlening voor woningbouw geldt dat het systeem vergunningaanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling neemt. ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’ dus. Hierop is één uitzondering gemaakt. Om snel veel woningen te kunnen bouwen, reserveert het systeem gedurende de eerste zes weken alleen ruimte voor woondealprojecten (vanaf de eerste week) of grote woningbouwprojecten (100 woningen of meer, vanaf de derde week). Na deze zes weken komt er ruimte vrij voor overige woningbouwprojecten op volgorde van binnenkomst van vergunningaanvragen. Deze aanvragen kunnen projecten al wel indienen vanaf de eerste dag dat het registratiesysteem open is.

Twee routes

Ieder bouwproject dat zorgt voor stikstofneerslag op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied heeft in beginsel een natuurvergunning nodig. Er zijn voor woningbouw twee mogelijkheden om op basis van het stikstofregistratiesysteem aan een natuurvergunning te komen. De eerste route loopt direct via de provincie. De beslistermijn voor een natuurvergunning is dan 13 weken, met een mogelijke verlenging van zeven weken. Een tweede route loopt via de gemeente. In dat geval maakt de aanvraag voor de natuurvergunning deel uit van de aanvraag voor de omgevingsvergunning. De gemeente moet vervolgens de natuurvergunning aanvragen bij de provincie die deze inhoudelijk beoordeelt. In het laatste geval geldt een beslistermijn van 26 weken, met een mogelijke verlenging van zes weken.

Andere mogelijkheden vergunningaanvraag

Naast de mogelijkheden die het registratiesysteem biedt, zijn er ook andere manieren om aan de benodigde stikstofruimte voor een natuurvergunning te komen. Goed om te weten is dat een (bouw-)project in sommige gevallen ook doorgang kan vinden zonder een natuurvergunning. Dit is het geval als er geen sprake is van significant negatieve stikstofeffecten van het project op Natura 2000- gebieden. Deze beoordeling is op basis van een zogenaamde ecologische toets. Aanvullend bieden aanpassingen binnen of buiten een project of locatie (intern en extern salderen) mogelijkheden om een vergunningaanvraag te onderbouwen. Een laatste mogelijkheid om een natuurvergunning te krijgen biedt de zogenaamde ADC-toets. Om die laatste toets succesvol te doorlopen moet er sprake zijn van het ontbreken van alternatieven, een dwingende reden van groot openbaar belang en moet de schade aan de natuur gecompenseerd worden.

Meer weten? Antwoord op de belangrijkste vragen staan op deze website.