Monitor huisvesting aandachtsgroepen nu beschikbaar

De Monitor Huisvesting aandachtgroepen is vanaf vandaag, 6 juni, beschikbaar voor gemeenten, woningcorporaties, zorgpartijen en provincies voor inzicht in de huisvestingsopgave van een aantal aandachtsgroepen. Deze eerste versie wordt verder uitgebreid, zodat hij voldoende informatie biedt aan gemeenten en genoemde partijen om regionale afspraken te maken en de voortgang te monitoren. Bekijk de monitor hier. Vanaf 14 juni staat de monitor ook op datawonen.nl

Beschikbare informatie

De monitor biedt nu informatie over de volgende aandachtsgroepen:

 • Ouderen (2018-2022)
 • Studenten (2018-2021)
 • Uitstromers uit detentie (2018-2022)
 • Vergunninghouders (ook wel statushouders genoemd) (2021)
 • Taakstelling huisvesting vergunninghouders gemeenten (2018-2023)

De informatie kan op landelijk, provinciaal en lokaal niveau worden bekeken.

Inzicht nodig voor regionale afspraken

Gemeenten, woningcorporaties, zorgpartijen en provincies maken afspraken over passende huisvesting en bijpassende zorg, ondersteuning en begeleiding van kwetsbare groepen in de samenleving. Regionaal wordt dit vastgelegd in een woonzorgvisie en vervolgens in het volkshuisvestingprogramma.

Voor een eerlijke verdeling van aandachtgroepen in regioverband, hebben partijen inzicht nodig in de omvang en ontwikkeling van te huisvesten aandachtsgroepen en beschikbaarheid van passende woningen en eventuele bouwopgaven. De monitor huisvesting aandachtsgroepen moet op termijn voldoende informatie verstrekken om deze afspraken te maken en de realisatie te volgen.

Met deze monitor krijgen partijen inzicht in:

 • mogelijke trendontwikkeling in het aantal personen binnen een aandachtsgroep
 • de verhouding tussen huishoudens en personen en de woonruimten waarin de aandachtsgroepen zijn gehuisvest
 • de samenstelling van het huishouden, dit geeft inzicht in de benodigde huisvesting en eventuele voorzieningen
 • het type eigendom (corporatie, private huur of koop) van de woning
 • het percentage of aantal gehuisveste aandachtsgroepen per huurklasse
 • het percentage of aantal vrijkomende corporatiewoningen dat naar een huishouden van een aandachtsgroep ging
 • de wettelijk opgelegde huisvestingstaakstelling voor statushouders en de realisatie daarvan in de afgelopen jaren

Webinar op 27 juni

Op 27 juni 2024 van 11.00 tot 12.00 uur geeft de VNG in een webinar uitleg over de werking van de monitor en welke informatie beschikbaar is. De projectleider huisvesting aandachtsgroepen van de gemeente Utrecht licht de meerwaarde van de monitor toe. Ook kunt u vragen stellen.

Meld u hier aan voor het webinar

Doorontwikkeling

Het streven is om 2 keer per jaar met een nieuwe versie van de monitor te komen. In de volgende versie (Q4 van 2024), is de planning om de bestaande aandachtsgroepen uit te breiden met het jaar 2022 en voorgaande jaren en de volgende groepen toe te voegen:

 • EU-arbeidsmigranten
 • Uitstroom beschermd wonen
 • Uitstroom intramurale GGZ
 • Uitstroom intramurale jeugdzorg
 • Uitstroom maatschappelijk opvang
 • Uitstroom vrouwenopvang

Ook bestaat de wens om de monitor uit te breiden met gegevens vanuit de Landelijke Monitor Voortgang Woningbouw. Dat geeft inzicht in de realisatie van woningen, waaronder mogelijke woningen voor (specifieke) aandachtsgroepen. Hiernaast wordt ook de woondealregio toegevoegd als niveau waarop kan worden geselecteerd.