Benoeming adviescommissie en inwerkingtreding gewijzigd saneringskader

Op vrijdag 17 mei 2024 is de Ministerraad akkoord gegaan met de benoeming van de leden van de Adviescommissie noodzakelijke werkzaamheden toegelaten instellingen. De adviescommissie komt voort uit het gewijzigde saneringskader, dat per 1 juli 2024 in werking treedt.

De adviescommissie

Wanneer een woningcorporatie financiële problemen kent en het duidelijk is dat die problemen niet zelfstandig kunnen worden opgelost, zal de Adviescommissie noodzakelijke werkzaamheden toegelaten instellingen aan de corporatie advies geven. Zij adviseert over de omvang van de noodzakelijke sociale activiteiten die in het belang van de volkshuisvesting behouden moeten blijven en kijkt naar de rol die regiocorporaties daarbij kunnen vervullen. Daardoor kunnen partijen sneller handelen en de volkshuisvestelijke belangen behartigen.

De adviescommissie zal bestaan uit de volgende leden:

  • Willy de Mooij (voorzitter)
  • Maud Groenberg
  • Marc Eggermont
  • Marga Bekker
  • Tonny van de Ven

Het gewijzigde saneringskader

Woningcorporaties spelen een cruciale rol bij de huisvesting van huishoudens met een lager inkomen. Om te voorkomen dat door financiële problemen bij woningcorporaties de noodzakelijke sociale werkzaamheden niet meer uitgevoerd kunnen worden, bestaat de saneringssteun. Dit is vastgelegd in de Woningwet. Niet het voortzetten van de instelling, maar het voortzetten van de noodzakelijke volkshuisvestelijke werkzaamheden staat daarbij voorop. Denk aan het behouden van sociale huurwoningen, onderhoud en verduurzaming. Het saneringskader wordt gewijzigd om beter aan te sluiten bij praktische ervaringen van eerdere saneringen.

De adviescommissie adviseert de woningcorporatie in financiële problemen. De werkzaamheden in het belang van de volkshuisvesting blijven op deze wijze behouden en ook de kosten voor de sanering worden zoveel mogelijk beperkt. Sanering dient tegen zo laag mogelijke kosten te gebeuren, omdat saneringssteun als publieke heffing aan de sector als geheel wordt opgelegd.

Het gewijzigde saneringskader treedt op 1 juli 2024 in werking. Het inwerkingtredingsbesluit is te vinden op deze website.