Huurders meer betrokken bij plannen voor sloop- en renovatietrajecten

Aedes en de Woonbond hebben een Nationaal sloop- en renovatiestatuut opgesteld. Dit is een handreiking om huurders op een zorgvuldige en transparante manier te betrekken bij sloop- en renovatietrajecten. Hiermee geven zij invulling aan een afspraak binnen de Nationale prestatieafspraken voor de volkshuisvesting.

Nationaal sloop- en renovatiestatuut: bewoners meenemen en belangen afwegen

Corporaties hebben een grote volkshuisvestelijke opgave. Ze moeten hun woningvoorraad uitbreiden, verduurzamen en verbeteren. In sommige gevallen gebeurt dat met renovatieprojecten. In andere gevallen door sloop en vervangende nieuwbouw.

Voor bewoners zijn zulke projecten vaak ingrijpend. Daarom is het belangrijk dat zij vroeg op de hoogte worden gebracht als een woningcorporatie vindt dat er in een wijk of buurt iets moet gebeuren. Zo kunnen hun belangen worden meegenomen. Transparante inspraakprocedures en besluitvorming zijn hierbij cruciaal.

Het Nationaal sloop- en renovatiestatuut van Aedes en de Woonbond biedt een handreiking waarmee corporaties, aanvullend op de bestaande wet- en regelgeving, werk kunnen maken van participatie in renovatie- en sloopprojecten. In overleg met huurdersvertegenwoordigingen en gemeenten leggen zij in een sociaal plan vast hoe zij dit organiseren. In zo’n plan staat bijvoorbeeld welke regelingen er voor huurders zijn. Ook kunnen er afspraken in staan over urgentie of terugkeer in de eigen wijk of buurt.

Vervolg

Het Nationaal sloop- en renovatiestatuut is tot stand gekomen na overleg tussen Aedes, de Woonbond en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Binnenkort stemmen de leden van de Woonbond over het statuut. Als zij hiermee instemmen, geldt deze handreiking als basis voor nieuwe sloop- en renovatietrajecten waarvoor nog geen statuut is.

Onderzoek Kinderombudsman en Nationale ombudsman

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman doen momenteel onderzoek naar sloop- en renovatietrajecten waarbij gezinnen, al dan niet tijdelijk, hun huis uit moeten. Het streven is om hier in juni 2024 over te publiceren.