Aantal nieuwe woningen 2023 op peil

In het afgelopen jaar is de doelstelling om 90.000 woningen (nieuwbouw en transformaties) bij te bouwen zo goed als gehaald. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS. In 2023 zijn in totaal 88.045 woningen gerealiseerd: 73.333 nieuwbouwwoningen en 14.712 ‘overige’ woningen, zoals transformatie en splitsing. In totaal zijn er zijn er in 2022 en 2023 178.253 woningen gerealiseerd. De totale woningbouwopgave bedraagt 981.000 woningen tot en met 2030, tot en met 2030 zullen er dus nog 802.747 nieuwe woningen bij moeten komen.

“Ondanks alle tegenwind is het aantal nieuwe woningen in het afgelopen jaar op peil gebleven. Met net geen 90.000 nieuwe woningen zijn het er bijna evenveel als het jaar er voor. Door de economische omstandigheden van de afgelopen jaren - de opgelopen rente en bouwkosten - verwachten we voor 2024 en 2025 een dip in de nieuwbouw. De economische oorzaken van de dip liggen achter ons, de effecten er van zullen komende jaren doorwerken. Het is te vroeg om van een omslag te spreken, maar betere marktomstandigheden lijken op komst. De rente is gestabiliseerd, de inkomens zijn gestegen en daarmee de leencapaciteit, de huizenprijzen stijgen weer en daarmee het vertrouwen en dat is terug te zien uit de verkopen van nieuwbouwwoningen die nu voor het derde kwartaal op rij stijgen. De opdracht voor de bouw blijft echter groot. Van 2022 tot en met 2030 is die opdracht berekend op 981.000 woningen. Iets meer dan 800.000 te gaan.” Aldus minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Extra inzet nodig

Afgelopen jaar toonde een nieuwe Primos-prognose dat van 2022 tot en met 2030 in totaal 981.000 nieuwe woningen nodig zijn. Het Rijk, provincies en gemeenten onderschrijven de noodzaak om hiervoor extra woningbouwplannen op te nemen in de lokale woningbouwprogrammering. Begin maart informeert minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer hierover.

Plancapaciteit

De netto plancapaciteit (woningbouw minus geplande sloop) voor Nederland bedraagt 1.075.000 woningen in Nederland van 2022 tot en met 2030. Dat zijn 25.000 meer woningen dan een jaar geleden. De 90.208 woningen die in 2022 reeds zijn gebouwd, zijn meegeteld in de totale plancapaciteit. Er is zo op landelijk niveau voldoende capaciteit om aan de totale woningbouwopgave te voldoen, hoewel een aantal provincies het been zal moeten bijtrekken. Dit blijkt uit onderzoek dat ABF Research voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitvoert.

Vasthouden aan ingezet beleid

Het blijft onverminderd van belang vast te houden aan het ingezette beleid om de woningbouw te versnellen en dit voortvarend uit te voeren. Door uitvoering te geven aan de afspraken die zijn gemaakt in de regionale woondeals en aan de regionale versnellingstafels nieuwe locaties aan te wijzen en naar voren te halen. Met de Woningbouwimpuls is de bouw mogelijk gemaakt van 184.367 door de onrendabele top af te dekken, met de StartBouwImpuls wordt gestart in 2024 en 2025 gestart met de bouw van 31.000 woningen die anders vanwege de economische omstandigheden niet gebouwd zouden worden. Dit draagt bij aan het beperken van de dip in de bouw. De economische omstandigheden verbeteren: de rente stabiliseert, de bouwkosten ook, de inkomens stijgen en daarmee de leenruimte. Om van een echte omslag in de bouwdip te spreken is het nu nog te vroeg. Zo laat het aantal verleende bouwvergunningen nog niet de stijging zien die nodig is om de pijplijn van bouwprojecten weer voldoende te vullen. De verwachting is dat 2024 en 2025 een bouwdip laten zien. Wel laten de NVM-kwartaalcijfers zien dat het aantal verkopen van woningen voor het derde kwartaal op rij is gestegen.