Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen met één jaar verlengd

Gemengde Vereniging van Eigenaren (VvE) en verhuurders kunnen een jaar langer gebruik maken van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). Hierdoor is het tot 31 december 2024 mogelijk om aanvragen in te dienen om huurwoningen en gemengde VvE’s gesubsidieerd op een warmtenet aan te sluiten en zo aardgasvrij te maken.

Het doel van de verlenging van de stimuleringsregeling is continuïteit bieden en zorgen dat leveranciers van warmtenetten in ieder geval tot 2025 open staan voor nieuwe aanvragen van gemengde VvE’s en verhuurders. Bij de verlenging wordt zoveel mogelijk de huidige SAH in stand gehouden. Er zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd, de veranderingen die er wel zijn worden hieronder toegelicht.

Positieve resultaten, kleine wijziging nodig

Begin 2023 voerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een evaluatie uit waaruit een zeer positief beeld van de werking van de SAH naar voren kwam. Een conclusie was onder andere dat de regeling een versnellend effect heeft op het komen tot een businesscase voor warmtenetten en dat de doelgroep geen (grote) problemen had bij de uitvoering. Wel kwam naar voren dat de uitvoeringstermijn voor enkele aanvragen te kort was om alle woningen aangesloten te krijgen. Daarom is de SAH op dit punt gewijzigd en is er nu zes jaar voor de uitvoering in plaats van vijf jaar. Ook is er nog een mogelijkheid tot een twaalf maanden verlenging.

Meerdere aanvragen per contract

Tot op heden kon er op één warmtecontract één aanvraag voor de SAH worden gedaan. Met name eigenaren van grote warmtecontracten, waar veel woningcomplexen onder vallen, vroegen de SAH aan. Omdat woningcomplexen niet tegelijkertijd op een warmtenet aangesloten konden worden, moest voor het afronden van de subsidieaanvraag gewacht worden op andere complexen. Dat leidde tot vertraging. Om een snellere aansluiting op warmtenetten mogelijk te maken zijn meerdere aanvragen op één contract nu mogelijk.

Alleen collectieve aanvragen

Tot slot is in de verlengde regeling verduidelijkt dat de SAH alleen werkt met collectieve aanvragen (artikel 3, tweede lid van de SAH) en dat individuele woningeigenaren geen aanvraag kunnen doen. Aanvragen moeten door de verhuurder of gemengde VvE (een VvE met minimaal 1 huurwoning) in één keer gedaan worden. Gebouwen kunnen hierdoor zoveel mogelijk direct collectief binnen de VvE worden verduurzaamd, in plaats van dat verduurzaming per appartement of op verschillende momenten plaatsvindt.

De aangepaste en verlengde SAH is op 27 december 2023 in de Staatscourant gepubliceerd.