Indexering inkomens voor woningtoewijzing, verkoopregels en passend toewijzen 2024

De jaarlijkse indexaties voor woningtoewijzing, passend toewijzen en verkoop zijn bekend. Woningcorporaties kunnen onderstaande gegevens gebruiken bij de toewijzing van DAEB-woningen. De nieuwe bedragen voor passend toewijzen, aftoppingsgrenzen en de liberalisatiegrens zijn gepubliceerd in de Staatscourant en treden per 1 januari 2024 in werking. De inkomensgrenzen voor woningtoewijzing, de inkomensgrens voor verkoopregels en de indexeringspercentages worden nog officieel bekend gemaakt in de Staatscourant en treden per 1 januari 2024 in werking.

Inkomensgrenzen voor woningtoewijzing

Woningcorporaties moeten zich bij het toewijzen van woningen houden aan een aantal regels, waaronder de maximale inkomensgrens. Deze inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd. Per 1 januari 2024 gelden de volgende grenzen:

  • 47.699 euro voor eenpersoonshuishoudens
  • 52.671 euro voor meerpersoonshuishoudens

De inkomensgrenzen die toegelaten instellingen moeten hanteren bij de toewijzing van vrijkomende sociale huurwoningen aan de doelgroep wordt jaarlijks geïndexeerd. De indexatie vindt plaats met het percentage waarmee het bedrag, genoemd in artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de huurtoeslag (het referentie-inkomensijkpunt voor een meerpersoonsouderenhuishouden) wordt gewijzigd.

DAEB-huurgrens en liberalisatiegrens 2024

De DAEB-huurgrens is gelijk aan de maximale huurprijsgrens voor de huurtoeslag, en die is voor 2024: 879,66 euro.
Dit bedrag is ook de liberalisatiegrens voor 2024.

De maximale huurtoeslaggrens voor huurders onder 23 jaar is in 2024: 454,47 euro.

Inkomensgrenzen passend toewijzen

Woningcorporaties moeten volgens de Woningwet en het BTIV jaarlijks aan 95% van de woningzoekenden met een inkomen onder de Inkomensgrens passend toewijzen. Deze maximale inkomensgrenzen worden voor het passend toewijzen conform de Wet op de huurtoeslag aangepast.

Voor 2024 gelden de volgende inkomensgrenzen voor het passend toewijzen:

Type huishouden

Inkomensgrens
passend toewijzen 2024

Eenpersoonshuishouden

€ 27.725

Meerpersoonshuishouden

€ 37.625

Eenpersoonouderenhuishouden

€ 27.225

Meerpersoonsouderenhuishouden

€ 36.675

Aftoppingsgrenzen 2024

Woningcorporaties moeten volgens de Woningwet en het BTIV jaarlijks aan 95% van de woningzoekenden met een inkomen onder de Inkomensgrens, dat wil zeggen een woning toewijzen met een huurprijs die niet hoger is dan de aftoppingsgrens die voor het huishouden van toepassing is.
 

Huishoudengrootte

Aftoppingsgrens 2024

1 en 2 personen

€ 650,43

3 of meer personen

€ 697,07

Inkomensgrens verkoopregels woningcorporaties

De inkomensgrens met betrekking tot verkoop onder voorwaarden van een woning door een toegelaten instelling aan een natuurlijke persoon, wordt eveneens geïndexeerd. De maximale inkomensgrens wordt 53.218 euro in 2024. Volgens artikel 22 van het BTIV geldt dat voor degene die een woongelegenheid van een woningcorporatie wenst te kopen met een korting van 10% tot maximaal 25% geen waardedeling hoeft te worden overeengekomen als het huishoudinkomen niet hoger is dan deze grens. Hierbij geldt de korting op de waarde vrij van huur en gebruik.

Indexeringspercentages

De indexeringspercentages i1 en i2 zijn bekend. Deze percentages worden gebruikt om inkomens uit voorgaande jaren te indexeren naar het niveau van 2024. De percentages zijn:

  • Index T-1: 1,0832
  • Index T-2: 1,1701

Staatscourant en nieuwsbrief

De huurtoeslaghuurprijsgrenzen, inkomensgrenzen passend toewijzen en aftoppingsgrenzen van 2024 zijn op 1 december 2023 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2023, nr. 31878).
De indexering van inkomensgrenzen voor woningtoewijzing (DAEB-inkomensgrenzen) en verkoopregels en de indices T-1 en T-2 worden binnenkort officieel vastgesteld en in de Staatscourant gepubliceerd. 

Snel op de hoogte van actuele beleidsinformatie? Dat kan via aanmelding op de nieuwsbrief.