Splitsing Vestia een feit

De splitsing van Vestia is een feit. Daarmee is een eind gekomen aan de financiële problemen van de woningcorporatie. Er is een structurele oplossing gevonden in een leningruil met collega-corporaties en een opsplitsing van de corporatie. De nieuwe corporaties kunnen weer volkshuisvestelijk investeren. Dat schrijft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer.

Structurele oplossing

De Kamerbrief beschrijft het sluitstuk van de structurele oplossing voor Vestia. Per 1 januari 2023 is Vestia gesplitst in drie nieuwe woningcorporaties: Hof Wonen in Den Haag, Hef Wonen in Rotterdam en Stedelink in Delft/Zoetermeer. De corporaties kunnen weer bijdragen aan het realiseren van de volkshuisvestelijke opgaven. Eind 2021 sloot Vestia al een akkoord om leningen te ruilen met andere corporaties om zo de rentelasten te verdelen en daarvoor was de sanering afgerond.

De brief stipt ook enkele financiële aspecten aan die van belang zijn voor de splitsing. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de alternatieve risicometing voor Vestia waar het Rijk, VNG en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) eerder over spraken. Deze risicometing is niet meer nodig, omdat de financiële situatie van (de opvolgers van) Vestia dusdanig is versterkt dankzij de structurele oplossing en betere marktomstandigheden.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De Kamerbrief gaat ook in op het WSW. Onlangs verschenen daar twee rapporten over: een externe evaluatie van het risicokapitaalbeleid van het WSW en de jaarlijkse kapitaaltoereikendheidstoets. Volgens de minister staat het borgstelsel er goed voor en namen de risico’s het afgelopen jaar af. Dat is een belangrijke constatering bij de start van de investeringsopgave waar corporaties de komende jaren voor staan.

Langjarige problematiek opgelost

Op 30 juni 2021 ondertekenden het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Vestia, het WSW en branchevereniging Aedes een akkoord op een voorstel over het vinden van een structurele oplossing voor de problemen van de woningcorporatie. Toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) sloot zich in een brief hierbij aan.

De structurele oplossing voor Vestia was een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat Hof Wonen, Hef Wonen en Stedelink hun taken voor huurders en gemeenten weer waar kunnen maken. 250 woningcorporaties leverden een bijdrage aan de leningruil en dankzij inzet vanuit het voormalige Vestia is nu ook de splitsing in drie nieuwe woningcorporaties een feit.