Klimaatadaptieve maatregelen voor nieuwbouw

Het is belangrijk dat iedereen in Nederland prettig, veilig en betaalbaar kan wonen. Het ministerie van BZK staan dan ook voor de opgave om zo snel en zo slim mogelijk woningen te bouwen. Tegelijkertijd heeft het ministerie te maken met de effecten van een veranderend klimaat. Om de effecten van bodemdaling en klimaatverandering niet af te wentelen op toekomstige generaties, is het noodzakelijk om nu te investeren in klimaatbestendige nieuwbouw. De ministeries van BZK en IenW hebben gezamenlijk de Deltacommissaris gevraagd om een briefadvies over woningbouw en klimaatadaptatie.

Het eerste deel van het briefadvies richt zich op een aanpak op de korte termijn en de kosten van klimaatadaptie. Het op 3 december 2021 ontvangen tweede advies heeft betrekking op de lange termijn, waarbij ook zeespiegelstijging wordt meegenomen. Om de effecten van bodemdaling en klimaatverandering niet af te wentelen op toekomstige generaties, is het noodzakelijk om op korte termijn al te investeren in klimaatbestendige nieuwbouw.

Water en bodem sturend

Water en bodem worden sturend bij alle ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij zeer kwetsbare locaties vanuit wateroverlast, waterveiligheid en bodemdaling moeten worden vermeden. Locatiekeuze, locatie-inrichting en bouwwijzen worden daarbij in samenhang bezien om veilig in Nederland te kunnen blijven bouwen. Belangrijk is dat al bij het begin van het planvormingsproces de aspecten water, bodem en klimaatverandering en de inbreng van de waterschappen worden betrokken. Criteria voor ‘water en bodem sturend’ worden in 2022 uitgewerkt. De eerste contouren zijn op 17 mei door IenW aan de Kamer gestuurd. Voorkomen moet worden dat door nadere uitwerking van de criteria de nationale doelstellingen van de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030 en de bouw van 100.000 woningen per jaar worden vertraagd.

Landelijke maatlat

In 2022 wordt gewerkt aan een landelijke maatlat waarin wordt opgenomen hoe invulling kan worden gegeven aan klimaatadaptief bouwen in ruimtelijke ontwikkelingen. De maatlat bevat de thema’s hitte, wateroverlast, droogte en overstroming. Om klimaatbestendig bouwen de norm te maken, wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om klimaatadaptief bouwen te borgen in regelgeving. Daarnaast wordt onderzocht wat de kosten zijn, de verdeling daarvan. Ook wordt klimaatbestendig bouwen opgenomen als voorwaarde bij Rijksfinanciering (voorwaarde bij de Woningbouwimpuls en grootschalige woningbouwgebieden). Verder komt er een goede ontsluiting van kennis en expertise via Kennisportaal Klimaatadaptatie en een uitbreiding van het Expertteam Woningbouw.

Waterveiligheid en zeespiegelstijging

Op lange termijn wordt gekeken naar gevolgen van Waterveiligheid en de zeespiegelstijging. Daarbij wordt ingezet op het extra reserveren van ruimte voor het versterken van waterkeringen en voor waterbergingen. Daarnaast wordt onderzocht wat de brede maatschappelijke en economische gevolgen zijn van de zeespiegelstijging bij het stimuleren van woningbouw in andere delen van het land.

Met nader onderzoek en uitwerking streeft het ministerie van BZK ernaar dat deltaland Nederland een plek blijft waar het veilig en prettig leven, wonen en werken is. Nu en in de toekomst.