Autoriteit woningcorporaties publiceert handboek marktwaardering 2021

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceerde vandaag het handboek marktwaardering 2021. Dit handboek beschrijft hoe woningcorporaties de marktwaarde moeten bepalen van hun verhuurde vastgoed voor de jaarrekening van 2021. Daarnaast bevat het handboek voorschriften voor de bepaling van de beleidswaarde die in de toelichting bij de jaarrekening opgenomen dient te worden.

Wijzigingen

Het handboek 2021 kent slechts twee methodische wijzigingen ten opzichte van het handboek 2020. Alle andere aanpassingen in het handboek 2021 betreffen verduidelijkingen in bestaande teksten en actualisering van de relevante parameters en normbedragen. In de nota van wijzigingen die tegelijkertijd met het handboek is gepubliceerd zijn de aanpassingen nader toegelicht. De Aw is terughoudend met methodische wijzigingen, om zodoende geen onnodige administratieve lasten te veroorzaken voor woningcorporaties.

Het handboek marktwaardering 2021 is het eerste handboek waarbij de Aw de volledige regie heeft. Eerder was het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hiervoor verantwoordelijk. De Aw stemde de inhoud van het handboek af met een klankbordgroep met afgevaardigden vanuit woningcorporaties, Aedes, BZK, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, accountants, taxateurs en softwareleveranciers.

De Aw besteedde bijzondere aandacht aan de bepaling van de onderhoudsnormen in het handboek. In 2020 waren er bij het uitpondscenario namelijk grote verschillen tussen de onderhoudsnormen in het handboek en de onderhoudsnormen die bij de ‘full versie’ werden gehanteerd. Na nader onderzoek en afstemming met experts zijn de onderhoudsnormen in het handboek aangepast. U kunt hier meer over lezen in het rapport over de onderhoudsnormen.

Verder publiceerde de Aw ook het validatierapport 2021. Hieruit blijkt dat de validatienorm die binnen de klankbordgroep is afgesproken is behaald en de basisversie van het handboek voldoende betrouwbaar is

Verhuurderheffing

Op 23 september 2021 nam de Tweede Kamer een motie aan om de verhuurderheffing met € 500 miljoen euro te verlagen, in combinatie met prestatieafspraken op het gebied van woningbouw en verduurzaming. Het is op dit moment nog niet bekend hoe het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit verder gaat uitwerken. Daarom kon de Aw dit ook niet uitwerken in het handboek dat nu is gepubliceerd. De Aw brengt daarom later dit jaar een update uit van het handboek, als er meer informatie bekend is.

Over het handboek marktwaardering

Het handboek marktwaardering wordt jaarlijks geactualiseerd. Hierbij worden alle relevante parameters en normbedragen aangepast naar de huidige marktsituatie. Verder wordt bezien of er methodische wijzigingen noodzakelijk zijn om het handboek te verbeteren.

De marktwaarde en beleidswaarde zijn belangrijk voor het toezicht door de Aw. De Aw gebruikt deze waardes namelijk als zij de financiële ratio’s bepaalt uit het gezamenlijk beoordelingskader van de Aw en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Kijk voor meer informatie op de website van Ilent.