Meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten

Het kabinet heeft haar reactie op het tweede advies van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer aan de Tweede Kamer gezonden. Eén van de onderwerpen die het advies behandelt, is de woonsituatie van arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten betalen soms hoge bedragen voor woonruimte die kwalitatief niet altijd in orde is.

Goede locaties creëren

Het kabinet is van mening dat het tekort aan goede locaties het eerste en belangrijkste probleem is binnen de huisvesting dat moet worden aangepakt. Vanuit het ministerie van BZK is daarom in 2020 een extra bijdrage van 50 mln beschikbaar gemaakt voor de huisvesting van kwetsbare groepen. Er komen 4.700 huisvestingsplekken voor arbeidsmigranten. Voor 2021 is er wederom een aanvullende € 50 miljoen vrijgemaakt voor de huisvesting van kwetsbare groepen, onder wie arbeidsmigranten. Bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt naast het Expertteam woningbouw een team neergezet voor kennis en ondersteuning van gemeenten. Dit team kan helpen bij het sneller realiseren van huisvestingslocaties.

Samenwerking opzoeken

De woonsituatie van arbeidsmigranten verschilt per regio. Het kabinet wil vaker maatwerk mogelijk maken en zet in op betere bekendheid van bestaande instrumenten voor huisvesting van arbeidsmigranten. Er komt hiervoor een handreiking. Deze wordt steeds uitgebreid met onderwerpen die nu nog als pilot lopen of onderdeel maken van een wetsvoorstel wat nog behandeld moet worden. Denk aan de uitbreiding van tijdelijke huurcontracten en het stimuleren van goed verhuurschap.