Publicatie Handboek Marktwaardering 2019

Met dit nieuwsbericht publiceren wij het Handboek Marktwaardering 2019. Dit handboek beschrijft op welke wijze toegelaten instellingen de marktwaarde in verhuurde staat van hun vastgoed in exploitatie moeten bepalen voor de jaarrekening 2019. Het Handboek marktwaardering wordt ieder jaar in oktober opnieuw vastgesteld na aanpassing aan de actuele ontwikkelingen.

Naast publicatie van het Handboek Marktwaardering 2019 publiceren wij ook de volgende achtergrondstukken::

Daarnaast zijn begin 2020 ook de volgende achtergrondstukken gepubliceerd:

Wijzigingen 2019

Als uitgangspunt voor de actualisatie van 2019 werd opnieuw aandacht besteed aan consistentie en continuïteit. Daarbij is zoveel als mogelijk geprobeerd om de wijzigingen beperkt te houden. De belangrijkste wijzigingen zijn doorgevoerd bij de aanpassingen van de onderhoudsnormen en het mogelijk maken van een interne waardering door corporaties. Bij de actualisatie naar prijspeil 31-12-2019 zijn op hoofdlijnen de volgende inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd:

  • De actualisatie van de hoogte van de normen en de parameters (zoals inflatie, markthuren, onderhoudskosten en leegwaardestijging) naar peildatum 31 december 2019.
  • De tekst is op verschillende plaatsen verduidelijkt en definities zijn aangescherpt.
  • De wijze waarop de onderhoudskosten zijn opgebouwd, is veranderd. Het handboek bevat tabellen met onderhoudskosten, in plaats van een systematiek van op- en afslagen, om de nauwkeurigheid te vergroten. In de praktijk betekent dit dat softwareleveranciers in hun systeem niet langer uitgaan van een basiswaarde die wordt vermeerderd en/of verminderd aan de hand van woningeigenschappen, maar dat op basis van woningeigenschappen een waarde wordt afgelezen. Deze systematiek is niet eenvoudiger of meer complex, maar wel nauwkeuriger omdat een tabel beter rekening kan houden met specifieke combinaties van eigenschappen. Tevens is de ‘onderhoudsverdubbelaar’ voor het scenario doorexploiteren vervangen voor een rekenkundig onderbouwde nieuwe onderhoudsnorm. De nieuwe onderhoudsnormen zijn inclusief instandshoudingsonderhoud dat op het moment van mutatie wordt uitgevoerd (‘mutatieonderhoud’), om op deze wijze een eenduidig onderhoudsbegrip te hanteren.
  • Vanwege herziene richtlijnen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) kan er niet langer gebruik worden gemaakt van een aannemelijkheidsverklaring om een deel van de portefeuille mee te waarderen. Om het uitgangspunt van mogelijkheid tot gedeeltelijke waardering te behouden, is er een vervangende mogelijkheid tot interne waardering ontwikkeld in samenspraak met sectorpartijen. In de bijlage 10 van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde is opgenomen onder welke voorwaarden dit mogelijk is. De verwachte werklast voor corporaties blijft naar verwachting van de sectorpartijen gelijk, waardoor corporaties in vergelijkbare mate gebruik zullen blijven maken van deze optie.

Alle bovengenoemde wijzigingen zijn tot stand gekomen in nauw overleg en met instemming van een breed samengestelde klankbordcommissie bestaande uit Aw, WSW, Aedes en vertegenwoordigers van corporaties, taxateurs, softwareleveranciers en accountants. Een nadere omschrijving van de wijzigingen is te vinden in de binnenkort beschikbare bijlage Wijzigingen 2019. Hiernaast wordt ook Bijlage 9: Tabel viercijferige postcodes en gebiedsindeling separaat gepubliceerd.

Nadere informatie

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog nadere vragen heeft of indien u op de hoogte wilt blijven van de actuele stand van zaken rondom het waarderingshandboek, kunt u een bericht sturen aan postbusmarktwaardering@minbzk.nl.