Flinke besparing administratieve lasten woningcorporaties

De administratieve lasten voor woningcorporaties die samenhangen met het aanleveren van verplichte verantwoordingsinformatie, gaan met een kwart omlaag. Dat is het gevolg van eenvoudiger regels voor de verslaglegging die door minister Ollongren (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)) in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

De minister zet daarmee een volgende stap in de uitvoering van een convenant dat zij eind 2017 met de sector sloot. Het Toetsingscollege regeldruk bevestigt de berekende besparingen op de administratieve lasten. In 2018 zijn de administratieve lasten voor corporaties van het aanleveren van de prognose-informatie ook al met een kwart gedaald door uitvoering van het convenant.

In het convenant spraken toezichthouder Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de vereniging van woningcorporaties Aedes af het mes te zetten in de administratieve lasten. De nieuwe regels besparen over het verslagjaar 2018 meteen al 25 procent op de kosten en de administratieve rompslomp die voortkomen uit het aanleveren van verantwoordingsinformatie. Daar bovenop levert de vermindering van de gegevensstroom nog een structurele besparing op van 10 procent op de accountantskosten.

Kern van de vereenvoudiging is dat de uitvraag van ministerie en andere instanties zo compact mogelijk is en met een druk op de knop kan worden gedeeld. Pas als uit risicoanalyses blijkt dat er aanvullende informatie nodig is, volgt een gerichte uitvraag voor specifieke corporaties.