Nieuwe set handreikingen Woningwet voor professionals

Verduurzaming van het bezit is een kerntaak van woningcorporaties, maar wat zegt de wet hierover? Onder welke voorwaarden mag een woningcorporatie maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed bouwen, verhuren en verwerven? Een goede inrichting van de governance is essentieel voor de uitvoering van de volkshuisvestelijke taken van een woningcorporatie, welke aspecten zijn hier van belang? 

De Woningwet geeft de wettelijke kaders voor het antwoord op dit soort vragen. Sinds 1 januari 2022 zijn er nieuwe mogelijkheden bijgekomen. Om professionals op weg te helpen, komen er negen handreikingen met praktische uitvoeringsinformatie. De volgende drie handreikingen over verduurzaming, maatschappelijk- en bedrijfsmatig vastgoed en interne governance zijn vanaf vandaag beschikbaar. 

In totaal verschijnen negen handreikingen die de Woningwet in de dagelijkse praktijk brengen. Handig voor medewerkers van woningcorporaties, gemeenteambtenaren, huurdersorganisaties en andere woonprofessionals die met de Woningwet werken. De handreikingen zijn een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met Aedes, de Woonbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Inhoud en opbouw

Elke handreiking bevat een samenvatting over het thema, biedt overzicht in de geldende regels, naleving en een overzicht van bronnen of een naslagwerk voor meer informatie. De ruimte die de Woningwet biedt staat centraal en ook waar professionals op moeten letten bij de uitvoering van de wet en de daarbij behorende regelgeving en beleidsregels.

De volgende handreikingen worden nog gepubliceerd: 

  • Verkoopregels 
  • Zorgvastgoed (o.a. intermediaire verhuur)   
  • Middensegment verhuur / sociale koop