Gewijzigde Woningwet gaat in per 1 januari 2022

Woningcorporaties krijgen door de wijziging van de Woningwet meer ruimte om hun rol op de woningmarkt goed te vervullen. De wet biedt nieuwe mogelijkheden voor bouwen van middenhuurwoningen, het verduurzamen van hun woningbezit en het verbeteren van de leefbaarheid. Lokaal maatwerk wordt beter mogelijk en gemeenten moeten verplicht een woonvisie opstellen.

Lokale voorbereiding in volle gang

Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties en andere partijen hebben het afgelopen jaar intensief samengewerkt om de invoering van de wet voor te bereiden. Een informatietraject met onder andere Aedes, Woonbond, Aw en VNG is opgezet om lokaal de nieuwe mogelijkheden onder de aandacht te brengen. Op de website www.woningmarktbeleid.nl staan allerlei voorbeelden van lokale samenwerking, prestatieafspraken en toepassingsmogelijkheden van de gewijzigde wet.

Kamerbrief over invoering

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de invoering van de wet per 1 januari 2022. In de Kamerbrief gaat ze ook in op de invoering van een hardheidsclausule en experimenteerbepaling en de door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) opgestelde beleidsregels toe. De hardheidsclausule geeft de minister de bevoegdheid om in zeer uitzonderlijke situaties af te wijken van bepalingen in de Woningwet. Het experimenteerartikel kan ingezet worden om proefondervindelijk tot betere regelgeving te komen als er nieuwe ontwikkelingen zijn op de woningmarkt.