Betaalbaarheid

Er is de laatste jaren te weinig gebouwd voor middeninkomens en lagere inkomens. Daardoor zijn deze groepen in de knel gekomen en moet er juist voor hen meer en sneller gebouwd worden.

Overheden moeten beter samenwerken om landelijke doelen te vertalen naar de lokale praktijk. Daarom komen er verplichte volkshuisvestingsprogramma’s. Daarin leggen het Rijk, provincies en gemeenten vast hoe zij de landelijke opgaven gaan verdelen en welke maatregelen zij nemen om de doelen te halen. Een belangrijk doel voor alle overheden is dat twee derde van de nieuwbouwwoningen betaalbaar moet zijn voor middeninkomens en lagere inkomens. 

Gemeenten met weinig sociale huur in de voorraad moeten meer sociale huur bouwen. Andersom hoeven gemeenten met veel sociale huur in de woningvoorraad juist minder te bouwen in die sector; zij zullen het middensegment moeten vergroten. Alle gemeenten moeten ook dezelfde groepen woningzoekenden als urgent aanwijzen. Zo beschermt de overheid mensen die bijvoorbeeld uitstromen vanuit de GGZ, de maatschappelijke opvang of vanuit beschermd wonen komen, overal in ons land op dezelfde manier. Gemeenten moeten ook in de regio afspraken maken over hoe mensen met urgentie evenredig over de regio verdeeld worden, om te zorgen dat reguliere woningzoekenden ook overal een eerlijke kans op een woning houden.