Wet herziening behandeling eigen woning

De betaalde rente voor nieuwe hypotheken voor eigen woningen is alleen aftrekbaar voor een lening die maximaal 360 maanden (30 jaar) volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Aftrek van rente is uitsluitend mogelijk over schulden die onder het begrip 'eigenwoningschuld' vallen.  

Er zijn drie type schulden die kunnen kwalificeren als een eigenwoningschuld: 

  • Een schuld om de eigen woning te verwerven. 
  • Een schuld voor verbetering of onderhoud van de eigen woning of om rechten af te kopen van erfpacht, opstal of beklemming. 
  • Een schuld om de kosten van bovengenoemde schulden te betalen. 

Extra voorwaarden

De Wet herziening fiscale behandeling eigen woning voegt hier nog een extra voorwaarde aan toe. De schuld moet in maximaal 360 maanden en ten minste volgens een annuïtair aflossingsschema volledig worden afgelost. Deze voorwaarde geldt alleen voor schulden die zijn aangegaan na 31 december 2012. Als een schuld die voor 1 januari 2013 is aangegaan na die datum wordt verhoogd, valt deze verhoging onder de nieuwe voorwaarden. 

De extra voorwaarde heeft tot gevolg dat de rente over ‘nieuwe’ aflossingsvrije leningen niet langer aftrekbaar is. Door deze fiscale stimulans worden consumenten ontmoedigd te kiezen voor deze hypotheekvorm. Ook is het niet langer aantrekkelijk om te kiezen voor hypotheekvormen met een uitgestelde aflossing, zoals levenshypotheken en (bank)spaarhypotheken. Afsluiten van een kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning is niet meer mogelijk.