Kabinet investeert in bouwen

Investeren in wonen en bouwen is en blijft topprioriteit. Daarom komt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag met een stevig pakket aan maatregelen.

Dit pakket komt bovenop de investering van 2 miljard euro in woningbouw van vorig jaar en de maatregelen om door te bouwen die in mei bekend zijn gemaakt. De coronacrisis versterkt de noodzaak om de bouw door te laten bouwen, punt van aandacht blijft het tekort aan betaalbare woningen voor starters, ouderen en andere kwetsbare groepen.

Opgesomd

  • Er is 100 miljoen euro jaarlijks gereserveerd tot en met 2030, 1 miljard euro in totaal, voor bronmaatregelen om een drempelwaarde of partiële vrijstelling voor de bouw in te kunnen voeren als onderdeel van de stikstofaanpak.
  • Het Rijk grijpt actiever in door voor de woningbouwimpuls extra middelen in te zetten en middelen naar voren te halen. In 2021 is 450 miljoen euro voor de woningbouwimpuls beschikbaar.
  • Starters krijgen meer kansen door deze groep vrijstelling te geven van de overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting voor beleggers gaat omhoog.
  • De besluitvorming over 14 grote woningbouwlocaties wordt versneld en met gemeenten en provincies worden duidelijke afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen. Er komt 20 miljoen euro extra beschikbaar voor de flexpools.
  • De eerste stappen om een actief grondbeleid te voeren en een Rijksontwikkelbedrijf op te zetten, worden gezet.
  • Er komt 20 miljoen extra euro beschikbaar voor de transformatie van winkels en kantoren tot woningen.
  • Woningcorporaties gaan snel 150.000 woningen bouwen en krijgen meer ruimte om middenhuur te realiseren door het tijdelijk buiten werking stellen van de marktverkenning
  • Doorbouwgarantieregeling wordt verder uitgewerkt
  • Voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving komt er extra 75 miljoen euro beschikbaar.

Minister Ollongren: “De bouw moet door blijven bouwen. Ook als het economisch minder goed gaat. Er zijn nog steeds veel meer betaalbare woningen nodig en starters moeten meer kansen krijgen op de woningmarkt. Daarom blijf ik investeren in het op gang houden van de bouw en maak ik duidelijke afspraken met gemeenten en provincies over het maken van woningbouwplannen. Met daarin speciale aandacht voor de starter en kwetsbare groepen.”

Stikstof

Er is 100 miljoen euro jaarlijks gereserveerd tot en met 2030, 1 miljard euro in totaal, voor bronmaatregelen om een drempelwaarde of partiële vrijstelling voor de bouw in te kunnen voeren als onderdeel van de stikstofaanpak.

Meer kans voor starters

Om starters meer kansen te geven, moeten er meer betaalbare woningen gebouwd worden. Vorige week is bekend gemaakt dat vanuit de eerste tranche van de woningbouwimpuls 51.000 woningen gebouwd gaan worden, hiervan zijn 33.000 woningen in het betaalbare segment. Ook ouderen en kwetsbare groepen gaan hiervan profiteren. Voor 2021 zijn er extra middelen beschikbaar voor de woningbouwimpuls, waardoor de inzet van de woningbouwimpuls voor volgend jaar op 450 miljoen euro komt. Daarnaast hoeven kopers tot 35 jaar eenmalig geen overdrachtsbelasting meer te betalen. De overdrachtsbelasting voor andere kopers die de woning zelf gaan bewonen blijft op 2 procent, voor anderen die de woning niet als hoofdverblijf gaan gebruiken wordt de belasting verhoogd naar 8 procent. Starters krijgen daardoor een betere positie ten opzichte van beleggers. 

Versnelling besluitvormingen

De besluitvorming over 14 grote woningbouwlocaties wordt versneld. Samen met betrokken overheden en private partijen worden business cases en andere plannen uitgewerkt om de komende maanden bestuurlijke afspraken te maken. Daar bovenop worden met gemeenten en provincies afspraken gemaakt over de provinciale en regionale woningbouwprogramma’s in verband met de versnellingsopgave. Dit moet leiden tot concrete doelstellingen voor plancapaciteit en woningbouwproductie om de benodigde 845.000 woningen tot 2030 te realiseren.

Uitbreiding flexpools

Om ervoor te zorgen dat gemeenten sneller plannen maken en daardoor sneller bouwen, worden de flexpools uitgebreid. Er is 20 miljoen euro extra beschikbaar voor deze inzet van expertise op het gebied van de plan- en vergunningsfase.

De minister gaat onderzoek doen naar hoe actiever grondbeleid gevoerd kan worden en zo samen met de gemeenten en provincies de gebiedsontwikkeling in Nederland kan vormgeven. Het opzetten van een Rijksontwikkelbedrijf wordt verkend. 

Van winkel naar woning

Het kabinet blijft het transformeren van bestaande gebouwen zoals leegstaande winkels, kantoren en bedrijfsterreinen stimuleren. Jaarlijks worden zo al duizenden woningen gerealiseerd. Door de coronacrisis komen er meer winkel- en horecapanden beschikbaar die omgebouwd kunnen worden tot woningen. Het kabinet stelt 20 miljoen euro extra beschikbaar om dit te stimuleren, dit moet ongeveer 9.000 woningen opleveren.

Versnellen nieuwbouw corporaties

Minister Ollongren is met Aedes en VNG tot bestuurlijke afspraken gekomen om gezamenlijk de bouw door corporaties te versnellen. De partijen willen ervoor zorgen dat de bouw van 150.000 woningen waarvoor heffingsvermindering is aangevraagd binnen twee jaar kan starten, met als doel in de komende twee jaar de nieuwbouw te versnellen naar 25.000 woningen per jaar.

Daarnaast willen ze bereiken dat er in twee jaar 10.000 flexwoningen door corporaties worden gebouwd. Een gezamenlijke taskforce gaat aan de slag om de bouw van deze (flex)woningen aan te jagen. Ook is afgesproken de bouw van middenhuur en goedkope koop door corporaties te stimuleren en daartoe de marktverkenning tijdelijk buiten werking te stellen.

Verhuurderheffing

Het kabinet neemt verschillende maatregelen die direct en indirect van invloed zijn op de financiële positie van corporaties. Per saldo blijft de investeringscapaciteit van de sector op peil zodat ze aan hun maatschappelijke opgave, waaronder het bouwen en verduurzamen van huizen, kunnen blijven voldoen. Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor de verhuurderheffing. Daarmee komt het Kabinet door middel van een verlaging van de verhuurderheffing met 138 miljoen euro tegemoet voor de huurverlaging voor dure scheefwoners. Het overige deel van de beschikbaar gestelde middelen komt ten goede aan nieuwbouw in de vorm van dekking voor de vele extra aanvragen die zijn ingediend voor de heffingsvermindering nieuwbouw.

Doorbouwgarantie

Een belangrijke les uit de vorige crisis is dat de bouw niet stil mag vallen. In tijden van onzekerheid, zijn mensen vaak minder bereid om een nieuwe woning te kopen. Daardoor kan de woningbouwproductie terugvallen en loopt het woningtekort verder op. Daarom heeft de minister samen met de sector een doorbouwgarantie voor nieuwbouwwoningen verkend. Deze wordt nu verder uitgewerkt zodat deze klaarligt op het moment dat de economie verslechtert en dit een noodzakelijke maatregel zou zijn. 

Verduurzaming

Het stimuleren van verduurzaming helpt om de bouwcapaciteit op peil te houden. In 2021 tot 2023 komt er jaarlijks 15 miljoen euro extra aan subsidie beschikbaar voor woningeigenaren die de woning verduurzamen. Dat is bovenop het beschikbare budget van € 100 miljoen per jaar (ISDE). Ook komt er € 30 miljoen euro extra beschikbaar voor consortia waarin bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken aan innovatieve projecten voor een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050.