Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting

Welkom bij de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting. De Taskforce ondersteunt gemeenten, provincies, woningcorporaties en andere partijen binnen de volkshuisvesting die samenwerken met gemeenten en/of provincies bij de versnelde realisatie van tijdelijke huisvesting.

Eén van de oplossingen voor het woningtekort is om het bouwen van tijdelijke woningen te versnellen en een structureel inzetbare flexibele woningvoorraad te realiseren. Een flexibele voorraad van tijdelijke woningen kan schommelingen in vraag en aanbod opvangen. Om tot een versnelde realisatie te komen, nam minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verschillende maatregelen. Zo richtte hij eind mei 2022 de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting op, met als doel flexwoningen te realiseren voor onder andere starters, studenten, jongeren, arbeidsmigranten, Oekraïense ontheemden, statushouders, dak- en thuislozen, gescheiden personen, mensen met sociale en/of medische urgentie, mensen die uitstromen uit een instrumentalle (zorg)instelling, woonwagenbewoners, ouderen, en mensen met financiële problemen.

Ondersteunen van de versnelling

De Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting ondersteunt gemeenten, provincies en andere partijen binnen de volkshuisvesting die samenwerken met gemeenten en/of provincies om versneld flexwoningen en (tijdelijke) woningen door transformatie te realiseren. De Taskforce werkt hiervoor samen met verschillende partijen, zoals RVO, Aedes, VNG, provinciale overheden, koepelorganisaties en kennisorganisaties. 

De Taskforce helpt onder andere bij juridische procedures, bij het rondkrijgen van een business case, de inventarisatie naar geschikte locaties voor flexwoningen en/of gebouwen voor transformatie en het bevorderen van de samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en andere betrokken partijen. Daarnaast helpt de Taskforce partijen om gebruik te maken van verschillende versnellingsmogelijkheden en geeft advies over de totstandkoming en de inzet ervan.

Om ondersteuning te kunnen bieden, heeft de Taskforce inzicht nodig in jouw project voor tijdelijke huisvesting. Daarom vraagt de Taskforce om jouw project aan te melden. Na aanmelding kijkt de Taskforce welke ondersteuning passend is en hoe er samen versneld flex- en transformatiewoningen kunnen worden gerealiseerd.

2023 staat in het teken van realisatie. De Taskforce verzamelde veel informatie over de belemmeringen en obstakels bij de versnelde realisatie van flexwoningen. Samen met andere betrokken partijen pakt de Taskforce die aan om de versnelling te waarborgen. Om dit te bereiken, focust de Taskforce op het:

  • verder ontwikkelen van de aanpak voor de versnelling van de realisatie van flex- en transformatiewoningen;
  • bereiken van de doelstelling van 37.500 flex- en transformatiewoningen de komende twee jaar, 2023-2024;
  • in beweging krijgen en houden van gemeenten, provincies, woningcorporaties, woningmarktpartijen en andere partijen via bestuurlijke contacten om projecten te initiëren en te realiseren;
  • standaardiseren van de aanpak om flex- en transformatiewoningen te realiseren;
  • aanjagen van versnelling, de rol van ambassadeurschap en het zijn van een onafhankelijk klankbord voor de markt en de overheid;
  • signaleren wanneer wetgeving, instrumentarium of beleid knelt met het versneld realiseren van flex- en transformatiewoningen.