Aanscherping regels zorgt voor veiligere isolatie met gespoten PUR-schuim

Gespoten PUR-schuim wordt veel gebruikt bij met name de na-isolatie van vloeren. Dit maakt de woningen energiezuiniger en comfortabeler. In sommige gevallen is hierna sprake geweest van gezondheidsklachten bij bewoners en werknemers. Dat kan beter schrijft Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer. Zo worden de gestelde eisen aan het gebruik van gespoten PUR-schuim hoger, de informatievoorziening beter en er komt meer onderzoek naar de effecten ervan.

De minister betrekt bij zijn plannen voor de verbetering onder meer consumentenorganisaties die actief zijn op dit vlak, de isolatiebranche, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Op advies van de Gezondheidsraad is onderzoek gedaan naar de werkpraktijk bij gespoten PUR-schuim. In het onlangs aan de Tweede Kamer aangeboden rapport hierover, deed RoyalHaskoningDHV een groot aantal aanbevelingen ter verbetering van deze praktijk. De ministeries nemen deze aanbevelingen grotendeels over.

Hogere eisen en betere informatievoorziening

De minister doet voorstellen voor aanvullende eisen voor de toepassing van gespoten PUR-schuim in de bouwregelgeving, zodat de veiligheid voor zowel bewoners als werknemers verhoogd wordt. Nu geldt alleen nog dat er goed geventileerd moet worden en dat de bewoners tijdens het werk en 2 uur daarna afwezig moeten zijn bij het aanbrengen van gespoten PUR-schuim in de kruipruimte. Daar komen nu eisen bij. Andere maatregelen zijn het stimuleren van een betere klachtenafhandeling door de isolatiebedrijven. Meer en overzichtelijkere informatie over het product en een betere informatievoorziening voor bewoners, werknemers en artsen. Verder gaat het ministerie meer doen om zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) als MDA uit te sluiten, die in PUR kunnen zitten of bij verwerking kunnen vrijkomen. In samenspraak met de betrokken partijen starten daarnaast diverse onderzoeken, bijvoorbeeld met betrekking tot de milieueffecten van PUR.

SZW gaat zich op verschillende manieren inzetten voor gezond en veilig werken met PUR. Zo steunt het ministerie de ontwikkeling van een arbo-catalogus en een betere naleving van de RI&E-verplichtingen (Risico Inventarisatie en Evaluatie).

Het is bij de uitwerking en uitvoering van belang dat de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid pakken. Er komt meer duidelijkheid wie waar verantwoordelijk voor is.