Verschillen in leefbaarheid binnen Roosendaal zijn groot

Roosendaal Ring is een van de gebieden in Nederland waar de leefbaarheid structureel onder druk staat. De verschillen in leefbaarheid binnen de gemeente Roosendaal zijn groot, blijkt uit de Leefbaarometer. In gebieden als Roosendaal komen zowel stedelijke als regionale problematieken samen. Roosendaal Ring is 1 van de 20 gebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

De gemeente Roosendaal bestaat uit een groot gebied met een mix van stedelijke- plattelands- en grensgebieden. “We hebben in Roosendaal te maken met een stapeling van problemen op het gebied van wonen, veiligheid, onderwijs, armoede en gezondheid. Maar anders dan in bijvoorbeeld een kwetsbaar gebied in de Randstad. Dit komt doordat de problematiek in onze gemeente versnipperd is, maar de optelsom hetzelfde”, vertelt burgemeester Han van Midden.

“Problemen met de huisvesting van arbeidsmigranten in omliggende gemeenten hebben bijvoorbeeld ook hun weerslag op de stad Roosendaal, evenals de problemen rond criminaliteit en de kwetsbare mensen die zorg nodig hebben.”, vervolgt Van Midden.

De leefbaarheid in Roosendaal als totaal daalde in 2022 licht ten opzichte van 2020. Dat kwam vooral door een verslechtering van het voorzieningenniveau. De leefbaarheid in NPLV-gebied Roosendaal Ring verslechterde ook licht in 2022 ten opzichte van 2020. Dat komt vooral door een verslechtering bij ‘voorzieningen’ en ‘woningvoorraad’, terwijl de ‘overlast en onveiligheid’ in Roosendaal Ring licht verbeterde ten opzichte van 2020.

Hoewel de score op overlast en onveiligheid licht is verbeterd tussen 2020 en 2022, blijft vergeleken met de rest van Roosendaal de overlast en onveiligheid in Roosendaal Ring slecht, en ook duidelijk slechter dan gemiddeld in Nederland. Wel scoort Roosendaal Ring beter op het gebied van overlast en onveiligheid dan gebieden als Hillesluis in Rotterdam-Zuid.

Opvallend is dat de woningvoorraad juist verslechterde in Roosendaal Ring. “In de dimensie woningvoorraad zitten ook indicatoren die te maken hebben met overbewoning”, stellen de onderzoekers. “Als er problemen zijn met de huisvesting van arbeidsmigranten zie je dat hier terug.”

Najaar 2023 presenteerde NPLV-gebied Roosendaal Ring het programmaplan om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Daarin staan zekerheid en betaalbaarheid van woningen voor inwoners van Roosendaal met een onzeker inkomen voorop. "Want een goede woning biedt menselijke waardigheid en is de basis van je ontwikkeling”, stelt burgemeester Van Midden. Ook investeert Roosendaal flink om jeugdcriminaliteit terug te dringen. Van Midden: “Een harde aanpak is nodig om de geest terug in de fles te krijgen, maar je moet ook investeren in wat jongeren belangrijk vinden.'' (bron: Omroep Brabant).