Huurverhoging in 2022

Verhuurders sturen meestal in april de jaarlijkse brief aan hun huurder(s) over de huurverhoging die per 1 juli ingaat. Maar de huurverhoging kan ook op een andere datum ingaan.

In 2022 geldt:

In de gereguleerde sector mag van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 de huur van woningen niet worden verhoogd (huurverhoging maximaal 0%). Dit wordt huurbevriezing genoemd.

Vanaf 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 mogen huren met maximaal 2,3 % verhoogd worden. Dit geldt voor alle kamers, woonwagens en standplaatsen en voor de meeste zelfstandige woningen. In twee situaties is een hogere huurverhoging toegestaan voor zelfstandige woningen: als de kale maandhuur beneden de € 300 is en als de huurder(s) een midden- of hoger inkomen hebben. Lees op de pagina Inkomensafhankelijke huurverhoging meer over deze twee situaties:

In de vrije sector is de maximaal toegestane huurverhoging in de periode 1 januari 2022 tot 1 januari 2023 3,3%.

Gereguleerde sector: voor wie geldt de huurbevriezing tot 1 juli?

  • De huren in de gereguleerde sector mogen vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 niet worden verhoogd: alle verhuurders die in deze sector huurwoningen verhuren, moeten zich houden aan de 0%. Dit geldt voor woningcorporaties en particuliere verhuurders.
  • Het gaat om zelfstandige woningen (eengezinswoningen, appartementen) die op de ingangsdatum van het huurcontract een huurprijs hadden die niet hoger was dan de toenmalige liberalisatiegrens.
  • U kunt u hier nagaan of het gaat om een sociale huurwoning (gereguleerd) of om een vrije sectorwoning. Huurcontracten die in 2022 ingaan met een kale huur die niet hoger is dan € 763,47, zijn gereguleerde huur (sociale huurwoning).
  • Het gaat om alle kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen.
  • Uitzondering wordt gemaakt voor woningen die verbeterd zijn door renovatie of verduurzaming. Huurverhoging wegens renovatie is wel toegestaan. Als de huurder en verhuurder het niet eens zijn over de hoogte van de huurverhoging wegens renovatie, kan elk van hen een uitspraak van de Huurcommissie vragen. 

Welke huurverhoging is in de vrije sector toegestaan?

  • In de vrije sector (zelfstandige woningen met op de ingangsdatum van het huurcontract een kale huur die hoger was dan de toenmalige liberalisatiegrens) geldt dat de jaarlijkse huurverhoging voor drie jaar lang wettelijk is beperkt tot maximaal inflatie plus 1 procentpunt. De beperking geldt van 1 mei 2021 tot 1 mei 2024. 
  • Dit staat in de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten. Het inflatiepercentage wordt berekend over 12 maanden: van december tot december. Aan de hand van de maandelijkse inflatiecijfers van het CBS is de inflatie van december 2020 tot december 2021 berekend: 2,3%.
  • In de praktijk betekent dit voor 2022 een toegestane huurverhoging van maximaal 3,3%. Ook als in het huurcontract een hogere jaarlijkse huurverhoging is afgesproken.
  • Uitzondering op de maximale huurverhoging van 3,3% geldt voor huurverhoging wegens renovatie (waaronder verduurzaming). De huurverhoging wegens renovatie mag hoger zijn dan 3,3%, maar moet in redelijke verhouding staan tot de door de verhuurder gemaakte investeringskosten voor de nieuwe voorzieningen waardoor het wooncomfort geacht wordt te zijn gestegen. 
  • Als de huurder en verhuurder het niet eens zijn over de hoogte van de huurverhoging wegens renovatie, kan elk van hen een uitspraak van de Huurcommissie vragen.

Uitvoering

Sociale huursector (gereguleerd segment)

Verhuurders mogen voor sociale huurwoningen geen huurverhoging voorstellen per 1 juli 2021 of later (tot 1 juli 2022). De maximaal toegestane huurverhoging is immers 0% (huurbevriezing). Dit geldt voor woningcorporaties en voor andere verhuurders.

Verhuurders mogen een huurverhoging voorstellen die op 1 juli 2022 of later ingaat. Huurders die niet met de voorgestelde huurverhoging instemmen, kunnen een bezwaar indienen bij de verhuurder. Dat kan tot de ingangsdatum die in het huurverhogingsvoorstel staat. De huurder moet dus uiterlijk de dag voor deze ingangsdatum bij zijn verhuurder bezwaar maken.
Als de verhuurder de huurverhoging ondanks het bezwaarschrift toch wil doorzetten, moet hij een uitspraak van de Huurcommissie vragen. Dat moet hij binnen 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum doen. Bij een huurverhoging per 1 juli: voor 12 augustus.

Vrije huursector

Als er in het huurcontract voor een vrije sectorhuurwoning een afspraak over de jaarlijkse huurverhoging (indexeringsclausule) staat, dan is deze niet geldig voor zo ver deze in 2022 leidt tot een hogere huurverhoging dan 3,3%. Dus wat er ook is afgesproken, de jaarlijkse huurverhoging is niet hoger dan 3,3%.

Als een lagere huurverhoging dan 3,3% is afgesproken, dan geldt die lagere huurverhoging. Dit geldt eveneens voor vrije sectorhuurwoningen in de particuliere sector.

Huurders in de vrije sector hebben sinds 2021 de mogelijkheid om geschillen over de huurverhoging voor te leggen aan de Huurcommissie. Dat geldt voor de jaarlijkse huurverhoging, maar ook voor huurverhoging wegens renovatie/verduurzaming.

Huidige status

Met de huurbevriezing wordt de motie Beckerman uitgevoerd. De Tweede Kamer heeft de motie op 9 februari 2021 aangenomen. De motie  verzoekt om de bevriezing van de huren in de sociale (gereguleerde)  sector. Deze situatie geldt tot 1 juli 2022. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft besloten dat vanaf 1 juli 2022 weer een huurverhoging is toegestaan.

De beperking van de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector tot inflatie plus 1 procentpunt is een gevolg van het aangenomen wetsvoorstel Nijboer.