Isoleren door verhuurders en eigenaar-bewoners

Het doel van actielijn 2 en 3 is het isoleren van een miljoen huurwoningen door verhuurders en het versneld isoleren van 750.000 koopwoningen. Actielijn 4 richt zich op het versneld besparen van energie.

Actielijn 2: isoleren van een miljoen huurwoningen door verhuurders

Verhuurders gaan een miljoen woningen isoleren naar de standaard voor woningisolatie, zowel in het de corporatiesector als de private huursector. Dat vermindert het energieverbruik en de uitstoot van CO2. Daarnaast zorgt het voor lagere woonlasten voor huurders. Bovendien kunnen de meeste woningen daardoor in de toekomst worden aangesloten op een duurzame warmtevoorziening. Het isoleren van huurwoningen wordt op verschillende manieren gestimuleerd:

  • Aedes en de Rijksoverheid hebben prestatieafspraken gemaakt over het isoleren naar de standaard voor woningisolatie isolatiestandaard van 675.000 huurwoningen. Deze afspraken borduren voort op de al gesloten prestatieafspraken over de verduurzaming van alle corporatiewoningen met slecht energielabel (E, F of G) in 2028.
  • Om wettelijk te waarborgen dat dat alle slecht geïsoleerde huurwoningen en ook die van private verhuurders worden verbeterd, zullen per 1 januari 2030 wettelijke eisen worden gesteld aan (de verhuur van) huurwoningen.
  • Private verhuurders krijgen een ondersteuning om 325.000 huurwoningen tot (minimaal) de isolatiestandaard te renoveren. Per 1 april 2022 is de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud voor Huurwoningen (SVOH) opengesteld voor kleine particuliere verhuurders met gereguleerde huurwoningen.

Actielijn 3: versneld isoleren van 750.000 koopwoningen

Het streven van deze actielijn is het versnellen van het isoleren van ongeveer 750.000 koopwoningen. Daarom zijn de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) voor eigenaar-bewoners en de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) gericht op VvE’s aangepast. Hierdoor zijn deze regelingen toegankelijker en aantrekkelijker geworden. Het gemiddelde subsidiepercentage is opgehoogd van 20 naar 30 procent en ook wordt het mogelijk om subsidie (15 procent) te ontvangen als er een isolatiemaatregel wordt genomen. Er wordt gekeken of het collectief aanvragen via de ISDE of anderszins mogelijk gemaakt kan worden.

Ook wordt de financierbaarheid van verduurzamingsmaatregelen bij het Nationaal Warmtefonds voor eigenaar-bewoners en VvE’s verbeterd door:

  • vanaf 1 oktober 2022 de financiering met een rentetarief van 0 procent voor woningeigenaren zonder leenruimte of met een laag inkomen mogelijk te maken;
  • woningeigenaren zonder leenruimte vanaf dan ook buiten de wijkaanpak financiering aan te bieden. Zij betalen aflossing naar draagkracht en het Warmtefonds draagt het restschuldrisico;
  • kleine VvE’s (minder dan 8 appartementen) de mogelijkheid te geven vanaf 1 oktober bij het Warmtefonds aan te kloppen;
  • sinds 1 juni 2022 ook bij lagere leenbedragen lange looptijden mogelijk te maken; ook is het minimum leenbedrag verlaagd naar 1.000 euro en is het mogelijk om 100 procent financiering te ontvangen voor zonnepanelen;
  • financiering voor woningeigenaren boven de 75 jaar sinds februari 2022 mogelijk te hebben gemaakt.

Actielijn 4: samen energie besparen met laagdrempelige maatregelen

Deze actielijn richt zich op het versneld besparen van energie. Er is hiervoor een energiebespaarcoalitie opgericht. Deze coalitie ondersteunt eigenaren, gebruikers en bewoners van gebouwen om zo snel mogelijk het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving te verlagen. Dit kan zowel met kleine maatregelen en gedragsaanpassingen als structurele maatregelen, zoals isolatie of het installeren van (hybride) warmtepompen. Als huishoudens, bedrijfsleven en overheden allemaal meedoen, is het mogelijk om substantieel en structureel versneld energie te besparen. Daarmee verlagen we onze energierekening, dragen we bij aan een beter klimaat en verminderen we onze afhankelijkheid van Russisch gas.