Nieuwe transformatiefaciliteit stimuleert woningbouw op oude bedrijventerreinen

Vanaf januari komt er een nieuw instrument voor woningbouwprojecten op voormalige bedrijfs- en industrielocaties in grote steden. Deze zogeheten Transformatiefaciliteit stimuleert de voorfinanciering van kansrijke projecten met een (nog) onzeker rendement. Het ministerie van BZK heeft hiervoor €38 mln. beschikbaar gesteld. Leningen kunnen worden aangevraagd bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

De vraag naar woningen is groot, vooral in de grote steden. In een deel van die behoefte kan worden voorzien door oude bedrijfslocaties te transformeren tot woonlocaties. Kansrijke projecten blijven nu liggen door een tekort aan voldoende voorfinanciering. Het ministerie van BZK stelt €38 mln. beschikbaar zodat deze projecten van start kunnen. De Transformatiefaciliteit van SVn verstrekt de geldleningen. Zo kan het gat tussen eigen vermogen en vreemd vermogen worden overbrugd. 

De Transformatiefaciliteit is vooral bedoeld voor de eerste fases in een project, zoals het verwerven en bouwrijp maken van locaties. Leningen worden onder gunstige voorwaarden verstrekt en hebben een looptijd van maximaal 5 jaar. Het te lenen bedrag kan variëren van €1 mln. tot €3,5 mln. 

Voorwaarden zijn dat de locatie ligt binnen een van de 50 Nederlandse gemeenten met het grootste woningtekort, dat er voldoende zicht is op een sluitende business case en dat de initiatiefnemer substantieel eigen vermogen inbrengt (ten minste 10 procent).

De Transformatiefaciliteit financiert de voorinvesteringen niet volledig, maar samen met reguliere financiers en lokale overheden. BNG Bank is bereid om de beschikbare €38 mln. te verdubbelen, maar ook andere financiers kunnen als cofinancier optreden. 

Geïnteresseerd? Vragen? Ga naar www.svn.nl/transformatiefaciliteit.