Eindrapport: Eindevaluatie pilots flexibele huisvesting

In 2019 startten diverse gemeenten pilotprojecten om via flexwoningen de aansluiting tussen asielopvang en de huisvesting van statushouders te verbeteren. Het ging totaal om zeven pilots. In hetzelfde jaar ontvingen de pilotprojecten subsidie op het terrein van flexibele huisvesting van statushouders en/of asielopvang. Dit gebeurde in het kader van het Programma Flexibilisering Asielketen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het programma Stimuleringsaanpak Flexwonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Alle bevindingen uit de pilots zijn te lezen in het rapport “Eindevaluatie pilots flexibele huisvesting” van KWINK Groep B.V.