Vestia is opgesplitst in Hof Wonen, Hef Wonen en Stedelink

De afgelopen jaren heeft voormalige woningcorporatie Vestia grote stappen gezet om haar financiële positie te verbeteren en te voldoen aan de volkshuisvestelijke opgaven. Ook werd ingezet op een structurele oplossing bestaande uit een leningruil, uitgevoerd eind 2021, en ter afsluiting een splitsing in Hof Wonen, Hef Wonen en Stedelink per 1 januari 2023.

In 2011 kwam voormalige woningcorporatie Vestia in financiële problemen vanwege een omvangrijke en riskante derivatenportefeuille waarmee de corporatie renterisico’s wilde afdekken. Hiervoor ontving Vestia saneringssteun en werd de broekriem aangehaald. De saneringsperiode van Vestia is eind 2021 beëindigd en de structurele oplossing voor Vestia is uitgevoerd. 

Vestia, (de leden van) Aedes, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (hierna: WSW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sloten gezamenlijk een akkoord om te werken aan een structurele oplossing voor Vestia door eind 2021 leningen te ruilen met andere corporaties, waardoor de rentelasten verdeeld werden. Per 1 januari is Vestia gesplitst in drie corporaties: Hof Wonen in Den Haag, Hef Wonen in Rotterdam en Stedelink in Delft/Zoetermeer. Daarnaast is en wordt het bezit van Vestia in andere gemeenten van Nederland overgedragen aan lokaal werkzame woningcorporaties.