Financiële positie corporatie Vestia

De afgelopen jaren heeft Vestia grote stappen gezet om haar financiële positie te verbeteren en te voldoen aan de volkshuisvestelijke opgaven Daar bovenop wordt ingezet op een structurele oplossing voor Vestia bestaande uit een leningruil, inmiddels uitgevoerd, en een splitsing in drie losse woningcorporaties. De splitsing is in voorbereiding en vindt plaats op 1 januari 2023.

Structurele oplossing Vestia

In 2011 kwam woningcorporatie Vestia in financiële problemen vanwege een omvangrijke en riskante derivatenportefeuille waarmee de corporatie renterisico’s wilde afdekken. Hiervoor ontving Vestia de afgelopen negen jaar saneringssteun en werd de broekriem aangehaald door middel van bezuinigingen, reorganisaties en de verkoop van woningen. Toch bleef Vestia te maken hebben met omvangrijke en langlopende leningen, die zorgen voor financiële krapte. Daardoor kon Vestia maar beperkt bijdragen aan de volkshuisvestelijke opgave in de gemeenten waar ze actief is en dat gaat ten koste van de huurders. Bovendien zorgt de financiële situatie bij Vestia voor bredere risico’s in het borgstelsel voor corporaties.

Inmiddels is de saneringsperiode van Vestia beëindigd en zijn er stappen gezet om een structurele oplossing voor Vestia te vinden. Hiertoe hebben Vestia, (de leden van) Aedes, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (hierna: WSW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezamenlijk een akkoord gesloten om te werken aan een structurele oplossing voor Vestia door:

  1. Langlopende leningen uit te ruilen met andere corporaties, waardoor de lentelasten verdeeld worden. Deze leningruil heeft plaatsgevonden.
  2. Vestia per 1 januari 2023 op te splitsen in drie corporaties: een in Rotterdam, een in Den Haag en een in Delft/Zoetermeer.
  3. Inzet en betrokkenheid van de partijen in de sector, waaronder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de toezichthouder Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale woningbouw.

Daarnaast wordt het bezit van Vestia in andere gemeenten van Nederland verkocht aan lokaal werkzame woningcorporaties. Hier is Vestia in 2019 mee gestart. In totaal gaat het om ca. 10.000 woningen. Een groot deel van dat bezit is de afgelopen tijd verkocht, een klein deel wordt in 2022 verkocht.