Indexeringspercentages inkomens voor passend toewijzen en DAEB-inkomensgrenzen voor 2021

Op 18 november 2020 zijn de inkomensgrenzen voor passend toewijzen voor 2021 bekend gemaakt. De Tweede Kamer heeft op 8 december 2020 ingestemd met het wetsvoorstel Huur- en inkomensgrenzen (Kamerstuk 35518, nummer 2). Dit wetsvoorstel zal naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treden.

Daarnaast zal ook de wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting die samenhangt met de wijzigingen uit het wetsvoorstel nog worden voorgehangen bij Eerste en Tweede Kamer. Gelet op de huidige stand van zaken rondom het wetsvoorstel Huur- en inkomensgrenzen dienen per 1 januari 2021 de indexen t-1 en t-2 geïndexeerd te worden zoals dat sinds de invoering van de Woningwet 2015 jaarlijks het geval is. Dat geldt ook voor de DAEB-inkomensgrenzen voor toewijzing van een sociale huurwoning.

Huishoudinkomen

Het huishoudinkomen kan als volgt door woningcorporaties worden vastgesteld:

  • Het verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2020 x 1,0248, of het verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2019 x 1,0523.
  • De lage inkomensgrens  wordt in 2021: € 40.024 (was in 2020: € 39.055).
  • De hoge inkomensgrens wordt in 2021: € 44.655 (was in 2020: € 43.574).

Deze indices en DAEB-inkomensgrenzen zullen later deze maand nog formeel worden vastgelegd in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Btiv).