Handreiking antidiscriminatie op de woningmarkt voor gemeenten

Deze handreiking is ontwikkeld door Movisie 1 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Doel van de handreiking is gemeenten toe te rusten op het ontwikkelen van lokaal antidiscriminatiebeleid.