Moment voor indienen jaarrekening woningcorporaties blijft 1 juli

De uiterste datum voor het indienen van de jaarstukken voor woningcorporaties blijft vooralsnog 1 juli. Bij Koninklijk Besluit is de verplichting tot vervroegde indiening naar 1 mei voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dit besluit is genomen omdat onduidelijk is of het vervroegen van de termijn voor woningcorporaties haalbaar is zonder een aanzienlijke verhoging van de administratieve lasten.

Woningcorporaties moeten jaarlijks hun jaarrekening indienen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en kenbaar maken aan hun samenwerkingspartners op lokaal niveau. Bij het in werking treden van de Woningwet per 1 juli 2015 was het de bedoeling om de termijn voor het indienen te vervroegen naar 1 mei. Bij de evaluatie van de Woningwet wordt bekeken of en op welke wijze een vervroeging van de indieningsdatum alsnog kan worden ingevoerd. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd.