Aanpak bestaande woningvoorraad

Iedereen in Nederland moet in een fijne omgeving prettig kunnen wonen. De kwaliteit van nieuwe en bestaande woningen en de leefbaarheid van wijken spelen hier een cruciale rol. Uit diverse analyses blijkt dat ieder gebied zijn eigen complexe woonproblematiek heeft, waarbij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op verschillende manieren bijdraagt aan de oplossing hiervan.

In sommige gebieden in Nederland gaat de woonkwaliteit en leefbaarheid achteruit. Per gebied verschilt de specifieke oorzaak, maar in de meeste gevallen komt het neer dat er weinig tot geen ingrepen voor de lange termijn worden gepleegd. In regio’s met een krimpende woonvraag is er bijvoorbeeld niet altijd sprake van een marktwerking op de woningmarkt, waardoor de waarde van woningen niet opweegt tegen de noodzakelijke investeringen voor onderhoud en verduurzaming van de woning. Met achterstallig onderhoud of verpaupering van de woningen als gevolg.

Deze ontwikkelingen zijn nadelig voor de dynamiek in een wijk. In combinatie met mogelijke gemeenschappelijke voorzieningen die verdwijnen, komt de leefbaarheid (nog meer) onder druk te staan. Wijken komen terecht in een vicieuze cirkel, maar de overheid en andere betrokken partners zoals woningcorporaties proberen dit de doorbreken. Vanuit het ministerie van BZK wordt er 450 miljoen euro beschikbaar gesteld via het Volkshuisvestingsfonds voor investeringen in herstructureringsactiviteiten (renovatie, transformatie en sloop/nieuwbouw) van de bestaande woningvoorraad in kwetsbare gebieden.

Groot aantal nieuwe woningen

Daarnaast jaagt het ministerie van BZK met de provincies nieuwbouw aan, vooral in de Randstad en de grote steden. Het huidige woningtekort in Nederland vraagt om een flink aantal nieuwe woningen: tot 2030 wil het kabinet in totaal 900.000 woningen realiseren. Momenteel werken overheden, corporaties, ontwikkelaars en de bouwsector hard aan deze doelstelling. Zo kunnen gemeenten via Woondeals of een financiële bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls versneld aan de slag met grootschalige woningbouwprojecten. Daarnaast zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met Aedes en VNG om de bouw van 150.000 sociale huurwoningen te versnellen.