Editie: februari 2023

Dit is de nieuwsbrief van het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen en Wonen en zorg voor ouderen (OKEC).

Lees in deze editie van 22 februari 2023 meer over de volgende onderwerpen:

76 gemeenten ontvangen bijdrage RHA van BZK/VRO voor vergroten woningaanbod aandachtsgroepen

76 gemeenten ontvangen een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om extra woningen voor aandachtsgroepen te realiseren. Zij doen dit met een bijdrage uit de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) 2022. In 2023 gaat de regeling voor de derde keer open.

76 gemeenten ontvangen bijdrage RHA van BZK/VRO voor vergroten woningaanbod aandachtsgroepen

Woondeals versterken regie op de volkshuisvesting

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Hugo de Jonge sluit de komende periode door heel Nederland regionale woondeals met overheden. In de woondeals worden afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen, de locaties en voor wie er moet worden gebouwd. In totaal worden 35 woondeals gesloten. De uitvoering van de woondeals vindt plaats vanaf het eerste kwartaal van 2023.

Woondeals versterken regie op de volkshuisvesting

Zes koploperregio’s: voorlopers in verdeling huisvestingsopgave van aandachtsgroepen

Met het programma Een thuis voor iedereen slaan overheden, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en andere betrokken partijen de handen ineen om te zorgen voor voldoende huisvesting voor verschillende kwetsbare groepen woningzoekenden. Het gaat bijvoorbeeld om dak- en thuisloze mensen, uitstromers uit een ggz-instelling, statushouders of mensen met een sociale en medische urgentie. Het gaat ook om mensen met een vaak specifieke woonbehoefte zoals studenten, arbeidsmigranten en woonwagenbewoners. Zes regio’s gaan, vooruitlopend op komende wetgeving, aan de slag om de huisvesting van deze aandachtsgroepen te verbeteren. De gemeenten in deze regio’s delen als gemeenschappelijke waarde dat zij allemaal hun eerlijk aandeel in deze opgave nemen. Samen met hun corporaties en provincie(s) vormen zij een zogeheten koplopersgroep. Wat drijft die regio’s? En op welke manier geven zij invulling aan hun koploperschap?

Zes koploperregio’s: voorlopers in verdeling huisvestingsopgave van aandachtsgroepen

Dashboard ‘Een thuis voor iedereen’ geactualiseerd

Het Dashboard ‘Een thuis voor iedereen’ brengt de sociale huurvoorraad van woningcorporaties per gemeente, regio en provincie in beeld. Begin januari is het dashboard geactualiseerd met de gegevens van 2021. Landelijk gezien is het aandeel woningen van woningcorporaties met een huur tot de liberalisatiegrens ten opzichte van 2020 gelijk gebleven (26%). Het aandeel is in 57 gemeenten gestegen en in 49 gemeenten is het aandeel gedaald. Hierbij gaat het om een toe- en afname van 1,2 of 3 procentpunt.

Datawonen - een thuis voor iedereen (corporatiesector)

Handreiking voorkomen van huisuitzettingen

Voor de direct betrokkenen heeft een huisuitzetting ingrijpende gevolgen. Ook de sociaal-maatschappelijke schade van een ontruiming is hoog. Ingrijpen bij dreigende huisuitzettingen is een gerichte manier om dak- en thuisloosheid en andere maatschappelijke problematiek te voorkomen. De handreiking ‘voorkomen huisuitzettingen’ biedt woningcorporaties inzichten over effectieve preventie en interventie in verschillende fasen bij dreigende huisuitzettingen.

Nieuwe afspraken moeten huisuitzettingen door energiecrisis voorkomen

Congres: Thuis in de wijk

Thuis in de Wijk is hét congres over de landelijke woonzorgopgave. In de plannen van ministers Helder en De Jonge staat uitbreiding van het aantal geschikte woningen voor ouderen en het realiseren van geclusterde woonvormen voor ouderen met een zorgvraag centraal.

Het congres brengt bestuurders, beleidsmakers, uitvoerders en actieve bewoners samen op de opgave in wonen, welzijn en zorg.

Regionale bijeenkomsten ‘Samen aan de slag met volkshuisvesting’

Van 27 maart tot en met 6 april organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vijf regionale bijeenkomsten onder de titel: ‘Samen aan de slag met volkshuisvesting’. Bestuurders en professionals uit het woon- en zorgdomein of op het gebied van volkshuisvesting zijn van harte uitgenodigd. De bijeenkomsten bestaan uit een ochtend- en middagdeel.

De nieuwsbrief van het Online Kennis-en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC) is een initiatief van 5 ministeries (BZK, VWS, JenV, SZW en OCW), in samenwerking met VNG, Aedes en het Interprovinciaal Overleg (IPO) en andere betrokken partners.  

Op de website van het OKEC vind je alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen. Zo ondersteunt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met VNG, Aedes, IPO en betrokken partners, de provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, maatschappelijke en zorgorganisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen.