Steun voor opleiden van werkzoekenden tot energiefixer in kwetsbare stedelijke gebieden

Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden tot energiefixer. De twintig gebieden verbonden aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) kunnen hiervoor geld aanvragen in de regeling SPUK Kansrijke Wijk, vanuit de middelen voor re-integratie of het integrale budget.

Met de winter op komst wordt alles op alles gezet om de energiefixteams uit te breiden en zoveel mogelijk huizen te bezoeken om energiearmoede te bestrijden. Energiefixers hebben een belangrijke rol bij het bestrijden van energiearmoede. Ze helpen kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen om hun energieverbruik te verlagen door energieadvies en kleine tot middelgrote energiebesparende maatregelen. Denk aan het energiezuinig afstellen van de cv-ketel en het plaatsen van radiatorfolie.

Eerder dit jaar stelde het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten voor het tegengaan van energiearmoede door de inzet van energiefixers. Daarvan is 150 miljoen euro over alle gemeenten verdeeld naar rato van het aantal energiearmoedewoningen, 35 miljoen euro is specifiek uitgekeerd aan de 20 NPLV-gebieden.

Snelle uitbreiding mogelijk

Deze gebieden kunnen nu dus ook middelen uit de SPUK Kansrijke Wijk aanvragen voor het opleiden van werkzoekenden tot energiefixer (zie kader). Verschillende energiefixteams gaven recent aan snel hun werkzaamheden te kunnen uitbreiden. Ook staan ze open voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Veel energiefixbedrijven werken al met deze doelgroep. Dit benoemt ook een aantal marktpartijen in dit aanbevelingsdocument. Hierin delen zij hun inzichten en ervaringen over de energiefixersaanpak om de aanbesteding voor gemeenten gemakkelijker te maken.

De ministeries van BZK en SZW roepen de gemeenten verbonden aan het NPLV op om parallel aan de aanbesteding de samenwerking te zoeken met afdelingen Werk & Inkomen en met partners als het UWV, sociaal ontwikkelbedrijven in de arbeidsmarktregio. Ook scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, doorstroompunten voor voortijdig schoolverlaters en azc’s zijn belangrijke samenwerkingspartners.

Energiefixers in Delft

Diverse energiefixbedrijven hebben goede ervaringen met het opleiden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt tot energiefixer. Zoals in het project Energiehulp in Delft, een van de NPLV-gebieden. Na een opleidingstraject van vier weken zijn zes mensen uit de bijstand als energiefixer aan de slag gegaan in een betaalde baan. Het project Energiehulp is een samenwerking van onder andere de gemeente, sociaal ontwikkelbedrijf Werkse! en Deelstroom Delft.

Doorverwijzen bij schulden

Om huishoudens die gebaat zijn bij hulp van een energiefixer te bereiken, werken de meeste energiefixteams samen met onder andere het wijkteam, voedselbank en woningcorporaties. Ook kun je via Geldfit zien welke energiefixteams actief zijn in welke gemeente. De ministeries zien kansen om energiefixers toe te rusten om een gesprek te kunnen voeren over bredere problematiek, bijvoorbeeld hulp bij geldzorgen. Energiefixers kunnen bewoners zo nodig doorverwijzen naar instanties. Nu weten bewoners bijvoorbeeld vaak niet van het bestaan van deze instanties af.

Energiefixers zouden hier een belangrijke bijdrage kunnen leveren omdat zij op een laagdrempelige manier achter de voordeur komen. Het ministerie van SZW maakt informatiemateriaal voor het ontwikkelen van energiefixers, evenals informatiemateriaal dat energiefixers kunnen meenemen naar een te bezoeken adres.

Ontwikkelpad voor energiefixers

De ministeries van SZW en OCW verkennen samen met vertegenwoordigers van energiefixbedrijven en de sectoren bouw, infra, installatietechniek en metaal de mogelijkheid van het opzetten van een ontwikkelpad voor energiefixers. Via een ontwikkelpad kan een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt zich stapsgewijs ontwikkelen van energiefixer naar functies in de sectoren bouw, infrastructuur, installatietechniek en metaal.

Aan elke functie uit het ontwikkelpad wordt een (deel van een) mbo-opleiding gekoppeld, die geheel of grotendeels in de praktijk plaatsvindt. Het doel is om de (zij-)instroom en de doorstroom van werkenden en werkzoekenden in de technische sectoren te verbeteren. De ministeries ondersteunen arbeidsmarktregio’s bij de implementatie van dit ontwikkelpad. Arbeidsmarktregio’s en gemeenten worden naar verwachting in 2024 hierover geïnformeerd.

Aanvraag SPUK Kansrijke wijk voor opleiding tot energiefixer

De Specifieke Uitkering (SPUK) Kansrijke Wijk bevat onder andere middelen voor re-integratiedienstverlening aan inwoners uit de gemeentelijke doelgroep. Vanaf 1 augustus tot 30 september 2023 kunnen de 20 gebieden die zijn verbonden aan het NLPV de aanvraag hiervoor indienen bij het ministerie van BZK. 

De NPLV-gebieden kunnen in hun aanvraag voor de SPUK Kansrijke Wijk bij het onderdeel ‘re-integratie’ of ‘integraal budget’ aangeven dat zij willen inzetten op leerwerktrajecten voor een bepaald aantal inwoners uit de gemeentelijke doelgroep.

De volgende kostenposten zijn relevant voor een aanvraag: kosten voor opleiding, begeleiding, taalondersteuning, een voorschakeltraject via bijvoorbeeld een sociaal ontwikkelbedrijf en werving en selectie van aspirant energiefixers. Ook kunnen kosten worden gemaakt voor een coördinator die werkgevers, onderwijsinstellingen en partijen in de regio’s bij elkaar brengt voor een regionaal leerwerkarrangement.

Vragen? Neem contact op met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid via de postbus Kansrijke Wijk: spukkansrijkewijk@minbzk.nl