Volkshuisvestelijke prioriteiten corporatiesector vastgesteld

Woningcorporaties gaan de komende vier jaar meer prioriteit geven aan een aantal met de sector vastgestelde thema’s. Deze volkshuisvestelijke prioriteiten zijn bedoeld om te betrekken bij het maken van lokale prestatieafspraken tussen corporaties, gemeenten en woningcorporaties. De inhoud is vastgelegd in overleg met Aedes, de Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), zo schrijft minister Ollongren in een Kamerbrief.

Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke opgaven op de woningmarkt, waaronder een groeiende vraag naar (betaalbare) woningen en een grote verduurzamingsopgave. Woningcorporaties spelen hierin een belangrijke rol. Om deze opgaven aan te pakken, is lokale samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties essentieel. Het ministerie van Binnenlandse Zaken legt daarom in nauw overleg met sectorpartijen eens in de vier jaar de Rijksprioriteiten met betrekking tot de volkshuisvesting vast. Dit worden ook wel volkshuisvestelijke prioriteiten genoemd.

Prioriteiten aangescherpt

Uit gesprekken met de samenwerkingspartners is gebleken dat de prioriteiten van vier jaar geleden nog steeds actueel zijn. Wel bestaat de wens om deze op een aantal punten aan te scherpen. Dit heeft geleid tot de keuze om in de nieuwe volkshuisvestelijke prioriteiten van betaalbaarheid en nieuwbouw aparte prioriteiten te maken. Kwaliteit van wonen, inclusief de aanpak van vocht en schimmel, is toegevoegd aan de prioriteit verduurzaming. Leefbaarheid is als nieuwe prioriteit  opgenomen.

De volkshuisvestelijke prioriteiten voor de komende vier jaar zijn daarmee als volgt:

  • Bijdragen aan de bouwopgave – door versnellen nieuwbouw sociale huurwoningen
  • Zorgen voor betaalbaarheid – door inzet van lokaal maatwerk
  • Investeren in een duurzame sociale huurwoningvoorraad – door aandacht voor kwaliteitsaspecten en inzet op isolatie en de energietransitie
  • Realiseren van wonen met zorg – door passende woonvormen en samenwerking
  • Huisvesten van spoedzoekers – door tijdelijke oplossingen en minder conventionele wijzen van huisvesting
  • Investeren in leefbaarheid – door differentiatie van wijken, ontmoeting tussen bewoners en sociaal beheer

Volkshuisvestelijke prioriteiten in de prestatieafspraken

De volkshuisvestelijke prioriteiten zijn opgaven voor de corporatiesector die landelijk met prioriteit opgepakt moeten worden. Corporaties zijn verplicht om de volkshuisvestelijke prioriteiten in hun bod op het gemeentelijk woonbeleid te betrekken. Dit bod is vervolgens de basis voor prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties. Op deze manier stimuleert de minister dat in de lokale samenwerking aandacht gegeven wordt aan de volkshuisvestelijke prioriteiten.

Prioriteiten kunnen met elkaar concurreren, of het kan  zijn dat er lokaal voor wordt gekozen om bepaalde prioriteiten eerst op te pakken. Het is aan de lokale partijen zelf om dit mee te wegen in de afspraken, binnen de lokale omstandigheden en rekening houdend met de financiële ruimte van corporaties.

Informatietraject Woningwet

Om partijen te ondersteunen bij lokale samenwerking en om uitleg te geven over de ruimte die de Woningwet biedt, heeft de minister het Informatietraject Woningwet opgezet. In samenwerking met Aedes, de Woonbond en VNG worden momenteel verschillende middelen ontwikkeld die partijen ondersteunen in het maken van concrete prestatieafspraken. Zo staan de nieuwe volkshuisvestelijke prioriteiten in mei centraal tijdens een online congres over lokale samenwerking. Ook wordt een nieuwe handreiking Prestatieafspraken gepubliceerd, en werkt het ministerie aan  een reeks magazines over Prestatieafspraken met praktijkvoorbeelden van succesvolle lokale samenwerkingen. De eerste editie – over wonen met zorg – staat inmiddels online. In februari volgt de tweede editie, die gaat over woningbouw.