Inkomens- en huurgrenzen huurtoeslag 2021 bekend

De bedragen van de inkomens- en huurgrenzen huurtoeslag voor het jaar 2021 zijn bekend. Ieder jaar worden deze bedragen geïndexeerd. Zo kan het recht op huurtoeslag en de hoogte daarvan worden vastgesteld. Conform de Wet op de huurtoeslag zijn ook de inkomensgrenzen voor het passend toewijzen geïndexeerd. De bedragen zijn in de Staatscourant gepubliceerd.

Maximum huurgrens

De huurtoeslag kent twee maximale huurgrenzen: een algemene en een lagere voor jongeren onder de 23 jaar. Voor de huurtoeslag geldt de rekenhuur. Dit is de huurprijs plus een aantal servicekosten. Als de rekenhuur hoger is dan de maximum huurgrens, is er in principe geen recht op huurtoeslag. Het recht op huurtoeslag vervalt niet altijd bij overschrijding van de maximale huurgrens. Dit is bijvoorbeeld niet het geval als iemand in de maand vóór de overschrijding al voor dezelfde woning huurtoeslag heeft ontvangen. Huurtoeslag wordt dan verstrekt tot aan de maximale huurgrens.

De bedragen van de inkomens- en huurgrenzen huurtoeslag voor het jaar 2022 zijn bekend. Bekijk deze hier.

De algemene maximale huurgrens huurtoeslag bedraagt voor 2021 € 752,33. Dit is ook de liberalisatiegrens voor 2021.

Ben je huurder en wil je weten of je recht hebt op huurtoeslag? Dit kun je berekenen op de website van de Belastingdienst. 

Kwaliteitskortingsgrens

De kwaliteitskortingsgrens bedraagt na indexering € 442,46. Het huurdeel onder de kwaliteitskortingsgrens komt in aanmerking voor 100% subsidiëring. Indien de huur deze kortingsgrens overstijgt, wordt boven de grens (tot aan de aftoppingsgrenzen) voor 65% huurtoeslag verstrekt.

De kwaliteitskortingsgrens geldt ook als maximale huurgrens huurtoeslag voor jongeren onder de 23 jaar. Voor gehandicapte jongeren is, onder bepaalde voorwaarden, de jongerengrens niet van toepassing en geldt de algemene maximale huurgrens huurtoeslag.

Aftoppingsgrenzen

Huishoudens met een oudere, alleenstaanden en gehandicapten krijgen van het huurdeel boven de aftoppingsgrens 40% vergoed. De aftoppingsgrens voor één- en tweepersoonshuishoudens zal in 2021 € 633,25 bedragen en € 678,66 voor huishoudens die uit drie of meer personen bestaan.

Huurgrenzen 2021
Kwaliteitskortingsgrens €442,46*
Aftoppingsgrens laag €633,25
Aftoppingsgrens hoog €678,66
Maximale huurgrens €752,33

Inkomensgrenzen passend toewijzen woningcorporaties

Woningcorporaties moeten volgens de Woningwet en het BTIV jaarlijks aan 95% van de woningzoekenden die een huurwoning willen betrekken waarvoor huurtoeslag mogelijk is én een inkomen onder het inkomen voor passend toewijzen hebben, een woning toewijzen met een huurprijs onder de voor hen toepasselijke aftoppingsgrens. Ook deze maximale inkomensgrenzen worden voor het passend toewijzen conform de Wet op de huurtoeslag aangepast.

De afgeronde inkomensgrenzen voor het passend toewijzen voor 2021 bedragen  € 23.725 voor eenpersoonshuishoudens en € 32.200 voor meerpersoonshuishoudens. Voor eenpersoonsouderenhuishoudens is de grens € 23.650 en voor meerpersoonsouderenhuishoudens € 32.075.

Inkomensgrenzen passend toewijzen 2021
Eenpersoonshuishouden €23.725
Meerpersoonshuishouden €32.200
Eenpersoonsouderenhuishouden €23.650
Meerpersoonsouderenhuishouden €32.075

Alle bedragen die voor de berekening van de huurtoeslag van belang zijn, kunt u raadplegen via de Regeling huurtoeslaggrenzen 2021, Staatscourant 2020, 59680. Binnenkort is ook de MG-circulaire Parameters huurtoeslag, TRSHV en liberalisatiegrens 2021 beschikbaar.

Overige inkomensgrenzen wonen

De inkomensgrenzen voor de woningtoewijzing en de voor inkomensafhankelijke hogere huurverhoging zijn afhankelijk van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (TK 355 18) dat de Tweede Kamer in behandeling heeft. De hoogte van deze grenzen is daarom thans nog niet bekend. De inkomensgrenzen voor verkoopregels voor woningcorporaties zijn eveneens nog niet bekend.

Deze grenzen worden later dit jaar in de Staatscourant gepubliceerd en bekendgemaakt op onder meer Woningmarktbeleid.nl.

De inkomensgrenzen voor 2022 zijn inmiddels bekend. Deze staan hier.

*In een eerdere versie van dit bericht stond er een fout in deze tabel. In plaats van €442,46 stond er €443,46. Het juiste bedrag is  €442,46.