Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW) 2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert jaarlijks een indicatie van de beschikbare additionele bestedingsruimte van woningcorporaties, de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW). Met de IBW kunnen gemeenten en huurders beter onderbouwd in gesprek met corporaties over de lokale prestatieafspraken. In de publicatie IBW in het kort 2020 vindt u belangrijke informatie over de mogelijkheden en beperkingen van de IBW 2020. 

De IBW is dit jaar tegelijk gepubliceerd met het onderzoek naar de opgaven en middelen van woningcorporaties, waarmee uitvoering is gegeven aan de motie-Ronnes c.s.. Onderzocht is hoe, gegeven de financiële positie van corporaties en haar maatschappelijke opgaven, op de korte en lange termijn bereikt kan worden dat de maatschappelijke opgaven in voldoende mate worden opgepakt. Omdat er een grote samenhang is met de IBW, worden de resultaten van beide tegelijk gepubliceerd.

Dit jaar laat de IBW voor de meeste corporaties een stijging zien ten opzichte van vorig jaar. Een wijziging van het financieel toezichtskader heeft een opwaarts effect in de leenruimte, terwijl een toename van bestaande plannen en onder andere onderhoudskosten een neerwaarts effect heeft. De IBW moet in het licht van de uitkomsten van de motie Ronnes c.s. en de daarin genoemde opgaven worden gezien. Bij dat onderzoek is reeds rekening gehouden met financiële ruimte bovenop bestaande plannen. De IBW kan dus niet ingezet worden bovenop de resultaten uit het onderzoek naar aanleiding van de motie Ronnes c.s..

Cijfers Bestedingsruimte 2020

In onderstaande bestanden (PDF) vindt u de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties 2020 per gemeente en corporatie.

In het document met de bestedingsruimte per corporatie vindt u ook informatie over de plannen van corporaties rond nieuwbouw en woningverbetering.

Vergroot afbeelding Wonen huren Tilburg Woningwet huurwet
Beeld: Riesjard Schropp
Wonen huren Tilburg Woningwet huurwet

Meer informatie IBW

Heeft u nog vragen over de IBW? Lees dan de publicatie De IBW in het kort, de veelgestelde vragen of bekijk de animatievideo voor verdere uitleg. Staat uw vraag daar niet bij? Dan kunt u PostbusIBW@minbzk.nl mailen.

Corporaties hebben het Rekenmodel IBW 2020 voor hun corporatie per mail ontvangen. Met dit model kunt u zien hoe de berekening van de IBW tot stand komt en kunt u het effect van eigen normen voor financiële ratio’s en eigen aannames voor investeringen op de IBW zien. Heeft u het rekenmodel niet ontvangen? Stuur een mail naar PostbusIBW@minbzk.nl. Voor andere geïnteresseerden is via dit emailadres ook een niet-ingevuld model beschikbaar, inclusief handleiding.

De rapportage IBW 2020 geeft inzicht in de door Ortec Finance ontwikkelde methodiek. Het rapport behandelt de gehanteerde uitgangspunten bij het bepalen van de indicatieve omvang van extra middelen waarover een corporatie beschikt. Daarnaast bevat het de belangrijkste uitkomsten van de berekeningen, een verschillenanalyse ten opzichte van de uitkomsten van vorig jaar en een nadere toelichting op de betekenis van de berekende bedragen.